Modell för hållbar utveckling

Analys av förutsättningar för hållbar utveckling

I Sörmlandsstrategin görs löpande analyser som en utgångspunkt för Sörmlands förutsättningar och utveckling. Analyserna publiceras här nedan.

Analyserna undersöker en mängd olika faktorer som tillsammans ger en bild av vilka förutsättningar Sörmland har för en hållbar utveckling. De faktorer som analyseras är främst boendeattraktivitet, hälsa, utbildning, arbetsmarknad, näringsliv och hur de olika faktorerna samspelar med varandra.

Positiv trend för Sörmlands förutsättningar

Hur många vi är och vilka vi är spelar stor roll

Befolkningen och den demografiska utvecklingen är den centrala utgångspunkten för analyserna. Hur många och vilka som bor i Sörmland och hur detta förändras över tid spelar stor roll för utvecklingen totalt sett.

De grundläggande förutsättningarna för en positiv utveckling i Sörmland har stärkts i många avseenden under senare tid. Det gäller bland annat:

  • befolkningsutvecklingen
  • betydande investeringar i ny kommunikationsinfrastruktur som har förbättrat livs- och utvecklingsförutsättningarna i stora delar av länet. 

Låg utbildningsnivå - men den ökar

Även utbildningsnivån har ökat men är fortfarande låg jämfört med riksgenomsnittet. Trots de klart förbättrade utvecklingsförutsättningarna har länet, särskilt under 2000-talets andra decennium, haft en förhållandevis svag ekonomisk tillväxt.

Utmaningar som redan finns förstärks i samhällskriser och lågkonjunkturer

I dag är osäkerheten stor, både globalt, nationellt och regionalt, om vilka konsekvenser som coronapandemin och samhällsnedstängningarna kommer att få på längre sikt. Den lågkonjunktur som följer i pandemins spår kommer att påverka utvecklingen i Sörmland under lång tid. Det är inte möjligt att i dagsläget avgöra magnituden av, eller längden på, den lågkonjunktur som vi har gått in i globalt, men för Sörmlands del innebär den att de utmaningar som fanns redan före krisen har förstärkts.

Analys per område

Nedan finns analys per respektive område för hållbar utveckling.

Fakta om Sörmlands utveckling

Uppdaterat: 19 maj 2021
QYN5