Analys av Sörmlands förutsättningar för hållbar regional utveckling

En viktig utgångspunkt i analysen av Sörmlands förutsättningar och utveckling, är att det inte finns några enkla orsakssamband. Tvärtom är den utveckling som vi kan beskriva i ekonomiska-, sociala eller miljömässiga termer resultatet av ett samspel mellan en mängd olika faktorer som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och tillväxt.

Det handlar främst om de av varandra beroende sambanden mellan boendeattraktivitet, hälsa, utbildning, arbetsmarknad och näringsliv.

Vi har utgått från en enkel modell för att beskriva samspelet mellan olika faktorer. Befolkningen och den demografiska utvecklingen är den centrala utgångspunkten för detta. Hur många och vilka som bor i Sörmland och hur detta förändras över tid spelar stor roll för utvecklingen totalt sett.

De grundläggande förutsättningarna för en positiv utveckling i Sörmland har stärkts i många avseenden under senare tid. Det gäller inte minst befolkningsutvecklingen och de betydande investeringar i ny kommunikationsinfrastruktur som har förbättrat livs- och utvecklingsförutsättningarna i stora delar av länet. Satsningar på kommunikationsinfrastrukturen förbättrar tillgängligheten och har stor betydelse för Sörmlands utveckling.

Även utbildningsnivån har ökat men är fortfarande låg jämfört med riksgenomsnittet. Trots de klart förbättrade utvecklingsförutsättningarna har länet, särskilt under 2000-talets andra decennium, haft en förhållandevis svag ekonomisk tillväxt.

I dag är osäkerheten stor, både globalt, nationellt och regionalt, om vilka konsekvenser som coronapandemin och samhällsnedstängningarna kommer att få på längre sikt. Den lågkonjunktur som följer i pandemins spår kommer att påverka utvecklingen i Sörmland under lång tid. Det är inte möjligt att i dagsläget avgöra magnituden av, eller längden på, den lågkonjunktur som vi har gått in i globalt, men för Sörmlands del innebär den att de utmaningar som fanns redan före krisen har förstärkts.

Fakta om Sörmlands utveckling

Uppdaterat: 3 juli 2020
YV6B