Arbetsmetod

Det regionala utvecklingsarbetet behöver vara flexibelt och anpassningsbart för att kunna möta de förändringar som sker i omvärlden (såväl i den lokala som regionala, nationella och globala) och som får konsekvenser för Sörmlands utveckling. Sörmlandsstrategin slår därför fast en arbetsmetod som gör detta möjligt där Sörmlands modell för regional hållbar utveckling står i centrum.

Bilden visar Sörmlandsstrategins arbetsmetod (klicka på bilden för att förstora). Nedan kan du läsa mer om de olika stegen. 

Förklaring av arbetsmetoden

1. Tvärsektoriell analys med ett fysiskt perspektiv

Utifrån Sörmlands modell för hållbar regional utveckling analyseras ett nuläge av Sörmlands förutsättningar. I analysen beskrivs hur de olika områdena i modellen påverkar varandra och vilka utmaningar och möjligheter som finns.

För att ge de regionala utvecklingsfrågorna ett fysiskt perspektiv behöver de tvärsektoriella analyserna presenteras och illustreras på kartor, exempelvis när det gäller tillgänglighet, arbetspendling, ortsstruktur och funktionella samband.

Aktör: Region Sörmland

2. Dialog

Dialogen behövs både som en del av analysen av Sörmlands möjligheter och utmaningar, dels för att ta fram prioriteringarna i det regionala utvecklingsarbetet.

Aktörer: Region Sörmland, kommuner, länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter. Även det privata näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet är berörda.

3. Prioriterade inriktningar

Resultatet av dialogen leder fram till de prioriteringar utifrån vilka det regionala utvecklingsarbetet ska bedrivas.

Aktörer: Region Sörmland

4. Strukturbild

Strukturbilden visar de geografiska avtryck som prioriteringarna för med sig och kommunicerar viktiga fysiska förhållanden och samband för regionens utveckling.

Aktör: Region Sörmland

5. Fördjupad analys av prioriteringar

För att ta fram vilka konkreta insatser som behöver genomföras i det regionala utvecklingsarbetet behövs en fördjupad analys av prioriteringarna utifrån Sörmlands modell för regional hållbar utveckling. Analysen ska visa vilka handlingsplaner som behöver upprättas.

Aktör: Region Sörmland

6. Handlingsplan

Handlingsplanerna beskriver vilka insatser som ska genomföras. I handlingsplanerna fastställs tidsatta och mätbara mål för insatserna samt hur dessa ska följas upp.

Aktörer: Region Sörmland i samverkan med kommuner, länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter. Även det privata näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet är berörda. 

7. Uppföljning

Uppföljning sker av såväl prioriteringarna som av handlingsplanerna. Förutom att följa upp genomförandet av handlingsplanerna ska även uppföljning ske av vilken roll handlingsplanerna har haft för utvecklingen av prioriteringarna.

Aktör: Region Sörmland

Arbetsmetoden måste hela tiden vara i rörelse för att möta förändringarna i vår omvärld. Förändringarna kan innebära att vi behöver ompröva och omprioritera i det hållbara regionala utvecklingsarbetet. Nya utmaningar som tillkommer kan innebära att prioriteringar behöver ändras (processen från steg 1) eller att de insatser som fastställs för de prioriterade inriktningarna behöver justeras (processen från steg 5).

Uppdaterat: 4 maj 2020
3EKW