Bild med alla globala mål

Hållbar utveckling och Agenda 2030

Sörmlandsstrategin tillämpar ett perspektiv på hållbar utveckling där social hållbarhet är målet, ekonomin medlet och ekologin sätter ramarna. De tre dimensionerna är ömsesidigt beroende av varandra.

Illustration ovan: Regeringskansliet/FN

Utvecklingsinsatser och investeringar ska stärka Sörmlands konkurrenskraft och leda till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande för regionens invånare. Men utvecklingen får inte ske på bekostnad av att de planetära gränserna överskrids då såväl människors hälsa som långsiktig ekonomisk tillväxt är beroende av att ekosystemen är i balans. Ambitionen är med andra ord att kombinera hög tillväxt med en omställning till en grönare ekonomi.

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 här.

Hållbarhetsmålen och Agenda 2030 har stor betydelse för regionens uppdrag och roll Genomsyrandeperspektiv som miljö och jämställdhet ska integreras i regionens verksamhet. Behovet av att se, belysa och utveckla samband är därför en grundläggande utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin.

Ett samhälle som är motståndskraftigt har en förmåga att hantera olika typer av störningar och förändringar på lång sikt, att vidareutvecklas och återskapa centrala funktioner. Det handlar även om att kunna omvandla utmaningar till möjligheter. Ett motståndskraftigt samhälle eller system kännetecknas av flexibilitet, robusthet, mångfald och god anpassningsförmåga.

Se filmen och lär dig mer om hur vi arbetar med hållbarhetsmålen! 

Uppdaterat: 4 maj 2020
DXMX