Bild med alla globala mål

Hållbar utveckling och Agenda 2030

Sörmlandsstrategin tillämpar ett perspektiv på hållbar utveckling där social hållbarhet är målet, ekonomin medlet och ekologin sätter ramarna. De tre dimensionerna är ömsesidigt beroende av varandra.

Sörmlandsstrategin och Agenda 2030

Utvecklingsinsatser och investeringar ska stärka Sörmlands konkurrenskraft och leda till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande för regionens invånare. Men utvecklingen får inte ske på bekostnad av att de planetära gränserna överskrids då såväl människors hälsa som långsiktig ekonomisk tillväxt är beroende av att ekosystemen är i balans. Ambitionen är med andra ord att skapa hållbar utveckling.

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.Målen har stor betydelse för regionens uppdrag och roll.  Region Sörmland har därför utarbetat en modell för hållbar regional utveckling, där det bland annat handlar om att perspektiv som miljö och jämställdhet ska integreras i regionens verksamhet. Behovet av att se, belysa och utveckla samband är därför en grundläggande
utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin.

Se hur vi jobbar med hållbarhetsmålen i Agenda 2030:

Uppdaterat: 19 maj 2021
SPPD