Modell för hållbar regional utveckling

Sörmlands modell för hållbar regional utveckling beskriver hur boende, hälsa, arbete, utbildning och näringsliv påverkar varandra.

En viktig utgångspunkt i förståelsen av Sörmlands förutsättningar och utveckling, är att det inte finns några enkla orsakssamband. Tvärtom är den utveckling som vi kan beskriva i ekonomiska-, sociala eller miljömässiga termer resultatet av ett samspel mellan en mängd olika faktorer som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar utveckling.

Sörmlands modell för hållbar utveckling

Vår värld förändras ständigt - vi står i dag inför stora, komplexa samhällsutmaningar. Omställningen till ett hållbart samhälle måste ske utan att äventyra planetens gränser. Detta kräver att de faktorer som är mest grundläggande för de mänskliga villkoren och den miljömässiga hållbarheten belyses tillsammans. Genom att förstå dessa faktorer som delar i ett och samma system kan vi utforma insatser som kan föra vårt samhälle i en hållbar riktning, ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

På denna sida förklarar vi hur Sörmlands modell för hållbar utveckling är uppbyggd. Modellen beskriver samspelet mellan de faktorer som tillsammans främjar hållbar utveckling. I mitten finner vi människan, det är den person som lever eller verkar i Sörmland, och runt människan hittar vi de faktorer som till stor utsträckning bidrar till goda och jämlika livsvillkor. Beskrivningen av sambanden baseras i stora drag på befintlig kunskap hämtad från nationella rapporter, forskning och betänkanden. Här på  beskrivning av Sörmlands förutsättningar för hållbar utveckling beskriver vi istället tillståndet i Sörmland för de faktorer som vi här diskuterar ur ett systemperspektiv.

Lär dig mer om Sörmlands modell för hållbar regional utveckling!

Uppdaterat: 24 mars 2022
ZSCR