Vit näckros i vatten.

Förslag till nya prioriteringar för Sörmlandsstrategin, Sörmlands regionala utvecklingsstrategi

Region Sörmland har tagit fram ett förslag till fem nya prioriterade inriktningar för Sörmlandsstrategin, vår regionala utvecklingsstrategi. Prioriteringarna är nyckelområden för en hållbar framtid och för att nå målet i Sörmlandsstrategin: ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. När prioriteringarna fastställts blir de en del av Sörmlandsstrategin.

Nya prioriterade inriktningar som kan förändra Sörmland

Mycket har hänt sedan Sörmlandsstrategin antogs 2019, både i Sörmland och i omvärlden. Vi befinner oss i en brytningstid och behöver förtydliga RUS prioriterade inriktningar som ledstjärnor i en ny kontext med Agenda 2030 som ett tydligt ramverk för att lösa komplexa samhällsutmaningar. Mot den bakgrunden tog Regionala utvecklingsnämnden i april 2021 beslutet att se över och komplettera RUS prioriterade inriktningar i syfte att skapa bättre grund för handlingskraft och förverkligande av RUSens mål.

Förslaget till de nya prioriteringarna har utarbetats av fem tvärsektoriella arbetsgrupper på verksamhetsområdet Hållbar regional utveckling. Arbetet har utgått från en samskapande ansats där externa och interna dialoger förts inom ordinarie nätverk och forum.

De prioriterade inriktningarna kommer, när de är fastställda, tillsammans med RUS mål vara utgångspunkten för Sörmlands arbete inom regional utveckling. Det är inom dessa områden vi fokuserar våra resurser, deltar i och stödjer utvecklingsarbeten. På detta sätt blir prioriteringarna bryggan mellan RUS mål och verksamheten, planer, program, strategier och insatser som aktörer genomför.

Förlslaget är nu ute på remiss

Regionala utvecklingsnämnden godkände den 1 april 2022 förslaget för remittering för att inhämta synpunkter från Sörmlands kommuner och Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Efter remitteringen kommer förslaget att bearbetas utifrån inkomna synpunkter och beräknas kunna fastställas vid Regionala utvecklingsnämnden 2 september 2022, därefter i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige.

Här kan du ta del av förslaget och missivet: 

Synpunkter på förslaget lämnas senast den 31 maj 2022 till Skyddad adress. Ange ämne RUN-HRU21-0070.

 

Uppdaterat: 4 april 2022
JFQB