Sörmlandsstrategins mål och prioriteringar

En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till bland annat arbetsmarknad, utbildning, infrastruktur, service, IT, kultur, hälso- och sjukvård och möjligheten att erbjuda goda livs- och boendemiljöer är avgörande för att skapa en region som kan attrahera, behålla och utveckla såväl kompetenser som företag och kapital.

Sörmlandsstrategins mål

Sörmlandsstrategin sätter människan i centrum. Social hållbarhet är målet, ekonomin medlet och ekologin sätter ramarna för att nå ett hållbart samhälle. En hållbar utveckling där social hållbarhet är målet innebär ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle:

  • där alla människors grundläggande behov tillgodoses och de mänskliga rättigheterna säkerställs,
  • där alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder eller funktionsnedsättning,
  • som anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

Sörmlandsstrategins prioriteringar

Det regionala utvecklingsuppdraget bygger på att man gemensamt synliggör i vilken riktning man vill att regionen ska utvecklas. Sörmlandsstrategin har i dagsläget två beslutade prioriteringar som växte fram under dialogprocessen med länets kommuner, länsstyrelse och andra aktörer 2017–2018.

  • En växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas.
  • En växande befolkning, där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av bostäder möter efterfrågan.  

Läs mer om Sörmlandsstrategins prioriteringar

Uppdaterat: 4 maj 2020
XT4U