Buss som åker på väg vid vatten

Strukturbild Sörmland

Strukturbild Sörmland visar den fysiska inriktningen för Sörmlands utveckling med ortstruktur och funktionella samband med varandra och med omvärlden. Strukturbilden är utgångspunkt för det fysiska perspektivet i det regionala utvecklingsarbetet, genomförandet av Sörmlandsstrategin. Den kommer, tillsammans med tillhörande strategiska områden med ställningstaganden, att bidra till strategins mål och prioriterade inriktningar.

Sörmland har goda förutsättningar att möta de utmaningar vi ser framför oss, exempelvis globalisering, demografiska förändringar, miljö och klimat, samt att stärka och underlätta pågående strukturomvandling, genom vårt geografiska läge och med en redan befintlig, och planerad, grundinfrastruktur. Genom strukturbilden kan vi, regionen och kommunerna tillsammans med andra aktörer som exempelvis de nationella myndigheterna, fokusera insatserna på de prioriteringar som vi anser gör störst nytta för Sörmlands utveckling.

Bilden visar en karta över Sörmland

Här hittar du den interaktiva kartan i helskärm, där du kan få fram mer information kring objekten.

Strukturbilden visar ortsstruktur och funktionella samband som genom fysisk planering och insatser inom infrastruktur och kollektivtrafik, behöver vidareutvecklas, tillika insatser för att stödja dessa strukturer, mot mer funktionella och hållbara vardagsregioner inom länet och med omvärlden. Detta är av betydelse för att Sörmland ska vara en konkurrenskraftig region för ett mer specialiserat näringsliv och arbetsmarknad. Förutom god tillgänglighet mellan arbete och bostad, är det av betydelse med god tillgänglighet till utbildning, service, kultur och fritid, för attraktiva och hållbara livsmiljöer.

En bärande del i strukturbilden är flerkärnighet som möjliggör hållbar utveckling i hela Sörmland där de olika platserna i länet, nodstäderna, orterna och deras omland är beroende av och kompletterar varandra.

Digital- och transportinfrastruktur i kombination med kollektivtrafik skapar god tillgänglighet mellan nodstäder och orter med viktiga funktioner som exempelvis bostäder, arbetsplatser, utbildning, kultur och service. God tillgänglighet möjliggör också utveckling i hela regionen och Sörmlands attraktivitet ökar i och med att en större region med varierande miljöer kan attrahera människor, företag och kapital.

Strategiska områden med ställningstaganden för Sörmlands aktörer (region, kommuner med flera)

Genomförande

Med regional fysisk planering får genomförandet av Sörmlandsstrategin ett fysiskt perspektiv där Strukturbild Sörmland är utgångspunkten. Samverkan med kommuner samt storregionala och nationella aktörer är helt centralt.

Uppdaterat: 16 oktober 2020
XUEJ