Buss som åker på väg vid vatten

Strukturbild Sörmland

Strukturbild Sörmland, som är en del av Sörmlandsstrategin, visar det fysiska perspektivet i det regionala utvecklingsarbetet.

Sörmlands geografiska läge med befintlig och planerad infrastruktur gör att vi har goda förutsättningar att möte de utmaningar vi ser framför oss. Det är till exempel globalisering, demografiska förändringar, miljö och klimat, samt att stärka och underlätta pågående strukturomvandling.

Strukturbilden visar ortstruktur och de fysiska sambanden i länet

Med strukturbilden som utgångspunkt kan regionen och kommunerna tillsammans med andra aktörer (t.ex. nationella myndigheter) fokusera insatser på de prioriteringar som gör störst nytta för Sörmlands utveckling. Strukturbild Sörmland fastställdes i Regionala utvecklingsnämnden 16 oktober 2020.

Strukturbilden visar en ortsstruktur och funktionella samband inom länet och med omvärlden. Det är en struktur och samband som behöver vidareutvecklas och stödjas genom fysisk planering och insatser inom infrastruktur och kollektivtrafik för en mer funktionell och hållbar region.

  • Strukturens och sambandens funktionalitet är av betydelse för att Sörmland ska vara en konkurrenskraftig region för ett mer specialiserat näringsliv och arbetsmarknad. Förutom god tillgänglighet mellan arbete och bostad, är det av betydelse med god tillgänglighet till utbildning, service, kultur och fritid, för attraktiva och hållbara livsmiljöer.
  • En bärande del i strukturbilden är flerkärnighet som möjliggör hållbar utveckling i hela Sörmland där de olika platserna i länet, nodstäderna, orterna och deras omland är beroende av och kompletterar varandra.
  • Digital- och transportinfrastruktur i kombination med kollektivtrafik skapar god tillgänglighet mellan nodstäder och orter med viktiga funktioner som exempelvis bostäder, arbetsplatser, utbildning, kultur och service. God tillgänglighet möjliggör också utveckling i hela regionen och Sörmlands attraktivitet ökar i och med att en större region med varierande miljöer kan attrahera människor, företag och kapital.
Bilden visar en karta över Sörmland

Här hittar du den interaktiva kartan i helskärm, där du kan få fram mer information kring objekten.

 

Strategiska områden med ställningstaganden för Sörmlands aktörer (region, kommuner med flera)

Genomförande

Med regional fysisk planering får genomförandet av Sörmlandsstrategin ett fysiskt perspektiv där Strukturbild Sörmland är utgångspunkten. Samverkan med kommuner samt storregionala och nationella aktörer är helt centralt.

Uppdaterat: 20 maj 2021
RS5Q