Buss som åker på väg vid vatten

Strukturbild Sörmland!

Strukturbilden visar den fysiska inriktningen för Sörmland med ortstruktur och funktionella samband med varandra och med omvärlden. Bilden är utgångspunkt i det fysiska perspektivet i det regionala utvecklingsarbetet, genomförandet av Sörmlandsstrategin. Den kommer, tillsammans med tillhörande strategiska ställningstaganden, att bidra till strategins mål och de prioriterade inriktningarna; växande arbetsmarknad och fungerande bostadsmarknad.

Läs mer om Region Sörmlands arbete med regional fysisk planering och ta del av planeringsunderlag här.

Förslag till Strukturbild Sörmland

Sista dag att lämna svar på remissen var 26 april. Remissvaren bearbetas just nu och Förslag till Strukturbild Sörmland, utifrån inkomna synpunkter, och beräknas kunna fastställas efter sommaren 2020 och därmed bli en del av Sörmlandsstrategin. 

Sörmland har goda förutsättningar att möta de utmaningar vi ser framför oss, exempelvis globalisering, demografiska förändringar, miljö och klimat, samt att stärka och underlätta pågående strukturomvandling genom vårt geografiska läge och med en redan befintlig och planerad grundinfrastruktur. Genom strukturbilden kan vi, regionen och kommunerna tillsammans med andra aktörer som exempelvis de nationella myndigheterna, fokusera insatserna på de prioriteringar som vi anser gör störst nytta för hela Sörmlands utveckling.

Bilden visar en karta över Sörmland

Här hittar du den interaktiva kartan i helskärm, där du kan få fram mer information kring objekten. Liksom övriga delar av Sörmlandsstrategin finns inget bestämt målår, utan bilden ska kunna vara flexibel och kunna hantera en föränderlig omvärld. Den visar de prioriteringar vi ser för att bidra till Sörmlandsstrategins prioriterade inriktningar.

Strukturbilden lyfter viktiga funktionella samband som genom insatser inom infrastruktur och kollektivtrafik behöver vidareutvecklas, tillika insatser för att stödja dessa strukturer, mot mer funktionella och hållbara vardagsregioner inom länet och i samspelet med omvärlden. Detta är av betydelse för att Sörmland ska vara en konkurrenskraftig region för ett mer specialiserat näringsliv och arbetsmarknad. Förutom god tillgänglighet mellan arbete och bostad, är det även av betydelse med god tillgänglighet till utbildning, service, kultur och fritid, för attraktiva och hållbara livsmiljöer och vardagsgeografier.

En bärande del i strukturbilden är flerkärnighet som möjliggör hållbar utveckling i hela Sörmland där de olika platserna i Sörmland, nodstäderna, orterna och deras omland är beroende av och kompletterar varandra.

Digital- och transportinfrastruktur i kombination med kollektivtrafik skapar god tillgänglighet mellan nodstäder och orter med viktiga funktioner som exempelvis bostäder, arbetsplatser, utbildning, kultur och service. God tillgänglighet möjliggör också utveckling i hela regionen och Sörmlands attraktivitet ökar i och med att en större region med varierande miljöer kan attrahera människor, företag och kapital.

Strategiska områden med ställningstaganden för Sörmlands aktörer (region, kommuner med flera)

Genomförande

Med regional fysisk planering får genomförandet av Sörmlandsstrategin ett fysiskt perspektiv. Samverkan med kommuner samt storregionala och nationella aktörer är avgörande. En handlingsplan som konkretiserar arbetet med genomförandet ska tas fram.

Uppdaterat: 29 april 2020
J1TU