Kompetensförsörjning

Oberoende av hur vi mäter hållbar utveckling så är det resultatet av ett ömsesidigt samspel mellan en rad olika faktorer. Utbildning och arbete är två av de faktorer som påverkar människor allra mest och därmed också regionens utveckling.

En väl fungerande kompetensförsörjning innebär att branscher, utbildningssystem, studie- och yrkesvägledare och arbetsgivare förstår varandras roller och drar åt samma håll. Och att samhällets behov av arbetskraft matchar individens förmågor och drivkrafter, eftersom individens val styr stora delar av utbildningssystemet idag.

Utbildning

En bra utbildning på alla nivåer, från förskola till universitet, är grundläggande för människors hälsa, arbetslivets kompetensförsörjning och ett hållbart samhälle. I takt med att specialiseringen tilltar på arbetsmarknaden blir det allt svårare att skapa en fungerande matchning på arbetsmarknaden.

Vilken utbildning man har påverkar i hög grad förutsättningarna för att ha ett förvärvsarbete. Kraven på högre utbildning ökar, liksom behovet av specialiserad och yrkesutbildad arbetskraft. Det är av central betydelse att alla har goda och jämlika förutsättningar att fullfölja sin utbildning upp till och med minst gymnasienivå.

Arbete

Arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft är en bland flera faktorer som påverkar vilka utbildningsval man gör. Utbudet av kompetens kan också gynna framväxten av vissa typer av näringar. I takt med en tilltagande specialisering på arbetsmarknaden blir det allt svårare att få till stånd en fungerande matchning på arbetsmarknaden, något som kan gynna större funktionella arbetsmarknader. Samtidigt som större funktionella arbetsmarknader gynnar en fortsatt specialisering.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en avgörande fråga för Sörmlands utveckling och kräver samarbete över sektorer och organisationer. Läs mer på Redo för jobb.

Uppdaterat: 3 mars 2021
SXC1