Inkluderande kompetensförsörjning

För att Sörmland ska fortsätta utvecklas är det viktigt att alla människor har möjlighet att få ett jobb och försörja sig. Idag finns det grupper som har svårare att få jobb och riskerar att hamna i utanförskap. Vi arbetar för att dessa grupper ska få bättre möjligheter att få jobb. Det betyder att fler sörmlänningar får en meningsfull sysselsättning och mår bättre. Det betyder även att arbetsgivarna får bättre möjligheter att hitta den arbetskraft de behöver för att fortsätta utvecklas.

All kompetens behövs

De grupper som idag har svårare att få jobb har många kompetenser som behövs på arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om språk eller kunskaper om olika kulturer. Även människor med funktionsnedsättningar har mycket att bidra med och behövs i arbetslivet.

Det är även viktigt att alla har samma möjligheter att få jobb oavsett kön. Både män och kvinnor behövs inom alla yrken och på alla arbetsplatser.

Vi arbetar för att alla Sörmlänningar ska ha möjlighet att vara med och bidra. Det tjänar alla på, både individerna och samhället. När människor med olika perspektiv möts uppstår positiva effekter, exempelvis i form av innovation.

Bra utbildningar för alla

Det behöver finnas olika typer av utbildningar som utgår från människors varierande behov. Vilken typ av utbildning man behöver kan bero på bakgrund, erfarenheter, intressen och andra förutsättningar. Det är viktigt att fokusera på den grupp som har mycket begränsad utbildning sen tidigare.

Alla ska ha samma tillgång till utbildning oavsett kön. Vi behöver komma bort ifrån könsstereotypa val av utbildning för att få mer mångfald i arbetslivet.

Språket är en viktig del och det behöver finnas olika vägar för att lära sig språket. Människor som är födda utomlands kan ha väldigt olika bakgrund och mycket olika behov.

Samordnat stöd

För dem som har svårt att få jobb finns det olika typer av stöd att få. För att de ska få så bra hjälp som möjligt är det viktigt att de olika stöden samordnas. Vi arbetar för ökad samverkan mellan de aktörer som stöttar arbetssökande. Ett gemensamt ansvarstagande kan hjälpa individer till praktik eller anställning. Ett bra stöd innebär även mindre stress och lägre risk för psykisk ohälsa. Mer samverkan leder till bättre integration och mindre utanförskap.

Det är även viktigt med en bra samordning av stödet till personer med funktionsnedsättningar. Med ett bra stöd får de goda förutsättningar att får ett jobb och med det även en tydlig plats i samhället.

Innehållsansvarig: Camilla Neudorfer
Uppdaterat: 14 januari 2022
ZCD1