Matchning mellan utbud och efterfrågan

Arbetsgivarnas behov och utbildningsutbudet måste mötas och föras dialog kring. För att kunna matcha individer till jobb behöver säkerställas att de har de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Här behövs både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv för att tillgodose Sörmlands matchning.

Ökad kunskap om arbetsgivares behov av kompetens

Arbetsgivarna behöver stöttas i att ha bättre och mer långsiktig förståelse för sina egna kompetensbehov, vilket sedan kan ligga till grund för att hela systemet kan använda behoven som bas för planering och dimensionering av utbildning exempelvis. I ett sådant samverkanssystem finns även möjlighet att skapa transparens och förståelse kring utbildningsområdet, exempelvis kunskap om utbildningsnivåer som arbetsgivare behöver för att kunna precisera sina behov. På grund av detta är arbetsgivarnas strategiska kompetensförsörjning avgörande för att en förbättrad matchning ska vara möjlig.

Ökad samverkan kring arbetsgivares behov

Ett transparent och kunskapsaggregerande samverkanssystem behövs för en helhetlig och gemensam bild om arbetsmarknadens behov i Sörmland. Mötet mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare och dialogen mellan dessa och andra relevanta aktörer utgör grunden för ett fungerande kompetensförsörjningssystem. Den aggregerade kunskapen i samverkanssystemet måste också förses med ett långsiktigt perspektiv som inkluderar omvärldsspaning, trender och framåtblickar, nationellt såväl som globalt för att kunna göra väl grundade val kring det framtida utbildningsutbudet och även kunna identifiera och hantera intresse- och målkonflikter.

Ökad kunskap om arbetsmarknaden hos framtida arbetstagare

För att individer ska kunna göra bra val krävs dels att utbildning erbjuds som leder till arbete, men framtida arbetstagare behöver också få kunskap om arbetsmarknaden, vad som väntar dem och vad som förväntas av dem. Denna kunskap innebär inte enbart ett nutids-perspektiv utan även ett långsiktigt perspektiv, med tanke på att arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt. Kunskaper som framtida arbetstagare behöver är en kombination av båda, där man både rustas för sitt första jobb, men även förses med långsiktig kunskap om arbetsmarknaden som lägger en grund och förbereder för den flexibilitet som en arbetsmarknad i förändring kräver.

Fler utbildnings- och yrkesval som leder till anställning

Vägledning är en viktig komponent i systemet som skapar en jämnvikt mellan kompetenser som finns tillgängliga på arbetsmarknaden och behovet som arbetsgivarna har. Studie- och yrkesvägledning har en viktig roll i att förse elever och studenter med den kunskap de behöver för att kunna välja utefter de behov som finns, men även utifrån globala trender och annat som påverkar framtidens arbetsmarknad. Studie- och yrkesvägledare behöver tillgång till aggregerad kunskap om både behov i närtid och omvärldsbevakning långsiktigt för att kunna förmedla en rättvisande bild till de framtida arbetstagarna.

För att elever ska välja utbildningar som leder till yrken där det finns ett stort behov så behövs dock även en stor insats hos arbetsgivarna, för att skapa en attraktivitet till branschen som är inkluderande och tilltalar alla.

Mer information på Samverkanswebben

Innehållsansvarig: Camilla Neudorfer
Uppdaterat: 14 januari 2022
FPEX