#KlarFramtid

I projekt #KlarFramtid arbetar vi för att hjälpa ungdomar att slutföra sina gymnasiestudier, påbörja vuxenstudier eller etablera sig på arbetsmarknaden. Vi vill väcka framtidstro hos varje individ!

Syftet med projektet

Syftet med #KlarFramtid är att fler ungdomar ska påbörja, återuppta och fullfölja sina gymnasiestudier eller komma i arbete. Projektet ska bidra till att fler unga uppfyller de grundläggande kraven på arbetsmarknaden, etablerar sig på arbetsmarknaden i en hållbar och självförverkligande försörjning samt möter arbetsmarknadens kompetensbehov.

Ingen ska begränsas i sitt framtidsval oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Målgrupp för #KlarFramtid

Målgrupp för hela projektet är ungdomar i åldern 15–24 år. Varje delprojekt arbetar med olika åldersgrupper och med olika inriktning för sina deltagare. #KlarFramtid kommer att erbjudas till cirka 500 ungdomar.

Projektets tidsplan

Projektet pågår under åren 2019–2022.

Vilka medverkar i #KlarFramtid?

#KlarFramtid är ett länsöverskridande projekt där Region Sörmland är projektägare och har en samordnande roll. I projektet medverkar Katrineholms kommun, Rekarnegymnasiet i Eskilstuna kommun, Oxelösunds kommun, Köpings kommun och Arbetsförmedlingen Norra Sörmland med delprojekt. #KlarFramtid medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden, ESF. Projektet stöttas även av Samordningsförbundet RAR och Samordningsförbundet Västra Mälardalen. De samverkar också med Mälardalens högskola.

Arbetsformer 

Gemensamt för delprojekten i #KlarFramtid är att de utgår från varje individs nuläge och bygger relationer med förtroende. Varje deltagare får göra en kartläggning som styr val av insatser och aktiviteter för att passa individens situation. Metoder som används under projektets gång är bland annat 7TJUGO, Motiverande samtal, Supported Education och MBT (Mentalization Based Treatment). Alla delprojekt arbetar även utifrån de horisontella principerna. Det innebär att vi aktivt integrerar jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i vårt arbete.

I #KlarFramtid kombineras studier och praktik med motivationshöjande insatser och normkritisk reflektion över livs- och yrkesval. Delprojekten har även utvecklat samverkan mellan aktörer runt målgruppen och erbjuder specialstöd eller andra anpassningar till deltagare med särskilda behov.

Läs mer om delprojekten

Uppdaterat: 14 januari 2022
HXQY