Utbildning och fortbildning

Sörmland har och har under lång tid haft en låg utbildningsnivå. Det finns ingen självklar studietradition i regionen. Vi vet att föräldrarnas studiebakgrund har stor påverkan på barnens val av studier, vilket gör det speciellt svårt att bryta trenden med låg utbildningsnivå. Utbildning är dock en av de viktigaste variablerna i en växande arbetsmarknad, möjligheten att delta på arbetsmarknaden och i förlängning även för en god hälsa. Utbildning och fortbildning är grundbulten i arbetet för att förse arbetsgivare med den kompetens de behöver och därmed förbättra kompetensförsörjningen i Sörmland.

Likvärdiga utbildningsmöjligheter

Var man går i skolan ska inte vara avgörande för vilket utbildningsutbud man har tillgång till och vilka möjligheter till studieframgång man har, skolan måste bli jämlik. Det ska vara samma förutsättningar och möjligheter, både för ungdomar och vuxna, att gå ut med godkända betyg oberoende av vilken skola man går på, i vilken kommun. En ökad samsyn och ett ökat samarbete i kommunerna och kommunerna emellan måste eftersträvas för mer likvärdiga utbildningsmöjligheter.

Ett utbildningsutbud som speglar efterfrågan

Utbildningsutbudet ska bygga på de behov som finns i Sörmland och närområdet. Men även nationella behov, globala trender och annat som påverkar behoven måste tas hänsyn till. En samverkan behövs för att möta behovet både lång- och kortsiktigt, mellan utbildningsanordnare och de som anställer men även utbildningsanordnare emellan (alla typer av utbildare).

Fler med avslutad utbildning

Förutsättningen för att fler ska kunna gå vidare i utbildningssystemet och nå avslutad utbildning är fler med gymnasiebehörighet. Med uppnådd gymnasiebehörighet leder vägen vidare till gymnasiestudier, där Sörmlands andel elever med avslutad utbildning på gymnasienivå behöver öka, oavsett om studierna leder till vidare studier på högskolenivå eller ett yrkesbevis/yrkesexamen som leder till arbete.

Yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och vuxenutbildning behöver lyftas fram och attraktiviteten ökas så att fler individer tar vara på de möjligheter som utbildningsformerna erbjuder. För de som läser högskoleförberedande program på gymnasiet behöver andelen öka som går vidare till en högskoleutbildning. För att Sörmland långsiktigt ska vara ett motståndskraftigt län som kan stå emot kriser och nedgångar i ekonomin behöver vi öka övergången till högskoleutbildning i allmänhet, och även öka andelen som tar högskoleexamen. En höjd utbildningsnivå gör individer mer anställningsbara och stabila på arbetsmarknaden, samtidigt som många andra positiva faktorer följer med det, som en bättre hälsa exempelvis.

Att prioritera utbildning kan vara speciellt svårt i en högkonjunktur då jobb enkelt finns tillgängliga, men det långsiktiga perspektivet får inte glömmas bort. Här blir attraktionen till utbildning viktig, vilket även är tätt sammankopplat med attraktion till branscherna.

Fler med rätt förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen

De utbildningar för vuxna som erbjuds baserat på behovet, behöver fyllas med individer som har rätt förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. Detta för att utbildningsresurserna ska användas på bästa sätt, men även för att studenterna ska få utväxling av den tid de investerar i utbildning. Här är det inte bara formell behörighet till en utbildning som räknas utan även faktiska kunskaper och förmågor. Det innebär att validering har en stor betydelse.

Livslångt och flexibelt lärande

För en fungerande kompetensförsörjning måste det finnas möjligheter för individen att utvecklas och lära sig nya saker hela livet. Kompetensväxling kommer bli vanligt framöver, i takt med att arbetslivet förlängs och arbetsmarknaden förändras snabbare. Kompetensutveckling i arbetslivet, kontinuerligt lärande i vardagen liksom möjligheter att delta i formell utbildning parallellt med eller varvat med jobb är vägar som behövs för att säkerställa att individer har möjlighet till utveckling av färdigheter och att få nya färdigheter. Validering är ett verktyg för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Validering kan bidra till att arbetsmarknaden fungerar bättre genom att tydliggöra både behov och tillgänglig kompetens och samtidigt bidra till rörlighet på arbetsmarknaden.

Pedagoger i Sörmland och Västmanland

Hur kan vi få fler behöriga lärare och förskollärare? Det är stor brist på behörig arbetskraft inom pedagogiska yrken. Därför har vi, tillsammans med Region Västmanland, tagit fram en rapport som beskriver hur det ser ut i våra län.

Innehållsansvarig: Camilla Neudorfer
Uppdaterat: 14 januari 2022
1YUD