Valideringslyftet

ESF-projektet Valideringslyftet – en nationell och regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning.

Syfte

Att öka förutsättningarna för regionen att arbeta med validering som en del i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och därigenom bidra till det nationella målet med ökat antal genomförda valideringar.

Målgrupp

Regionerna (21 st).

Tidplan

1 december 2020 till och med 31 december 2022.

Vilka medverkar

Berörda myndigheter såsom Tillväxtverket, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Sveriges kommuner och regioner och Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Arbetsformer

Arbetet inleds med tematiska workshops för ökad samsyn, kunskap och förståelse för värdet av validering. Vidare ska arbetet resultera i ett konkret och anpassat metodstöd och ett kartläggningsverktyg i syfte att ta fram en regional utvecklingsplan för validering. Målet är att regionen ska genomföra vissa prioriterade delar av utvecklingsplanen under projekttiden.

Uppdaterat: 14 januari 2022
255Q