Vägar till hållbar regional utveckling

Hållbar utveckling innebär att vi kan tillfredsställa våra behov idag och samtidigt skapa förutsättningar för utveckling i framtiden. För att lyckas med det är det nödvändigt att flytta fokus från ekonomisk tillväxt som främsta mål till en ambition att lösa komplexa samhällsutmaningar. Inom regeringsuppdraget ”Vägar till hållbar regional utveckling” arbetar vi med att ställa om det regionala utvecklingsarbetet och arbeta för hållbarhet i första hand.

Vårt arbete med regional utveckling i Sörmland ska bidra till att vi når de globala målen för hållbar utveckling, både här i Sörmland och i resten av världen. I Sörmland sätter vi människan i centrum. Social hållbarhet är målet, ekonomin medlet och ekologin sätter ramarna för att nå ett hållbart samhälle.

Vi står inför en samhällsomställning

Region Sörmland har som strävansmål att vara hållbar i produktion och leverans för att kunna vara "den öppna regionen - för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region". Vi står inför en samhällsomställning och den ska vara hållbar. För att kunna vara en stark aktör i detta behöver vi stärka och sprida kunskapen om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet och dess hävstångseffekter för regional utveckling.

En del av att vara i omställning handlar om att inte veta var vi ska landa, vi känner inte till framtiden. För att kunna hantera okända utmaningar och för att kunna ta kliv i utvecklingen behöver vi i större utsträckning kunna arbeta för innovation. Vi behöver stärka oss i förhållningssätt, process och metoder.

Det här kommer vi att göra 

Inom uppdraget Vägar till hållbar regional utveckling arbetar alla regioner utifrån följande två obligatoriska mål som Tillväxtverket valt ut:

  •  att integrera hållbarhet i företagsstöd, projektmedel, kommersiell service och sammanhållningspolitiken 
  •  att ställa om och att prova nya arbetssätt och metoder

Dessutom arbetar regionerna med två egeninitierade områden för varje region. Här har Region Sörmland valt:

  • att arbeta med hållbarhetssäkring av vår regionala utvecklingsstrategi (Sörmlandsstrategin)  
  • bredare och fördjupad kompetens inom förhållningssätt, process och metod för innovation

En bärande princip för projektet är att det som görs ska integreras i ordinarie verksamhet. Under olika faser av projektet kommer flera aktörer i Sörmland att involveras inom befintliga strukturer och på befintliga arenor. 

 

logotyp Tillväxtverket

Fakta om uppdraget Vägar till hållbar regional utveckling

Uppdaterat: 14 januari 2022
HMRH