Vägar till hållbar utveckling- Region Sörmland

Region Sörmland har beviljats 3,5 miljoner kr från Tillväxtverkets utlysning Vägar till hållbar regional utveckling för att stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala utvecklingsuppdraget. Projektet sträcker sig fram till hösten 2022 och alla Sveriges 21 regioner deltar.

Citat från Tillväxtverkets hemsida

Framtiden måste bli mer hållbar

Utlysningen Vägar till hållbar utveckling är en del av genom-förandet av det regerings-uppdrag som Tillväxtverket fick 2019 som handlar om att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. Tillsammans med oss regioner ska Tillväxtverket bygga upp kapacitet att arbeta med hållbarhetsfrågor och utveckla metoder för lärande. Långsiktiga önskade effekter är ett mer diversifierat och omställningsbenäget näringsliv, ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i regioner, ökad tillit och ett starkare regionalt ledarskap. Mer information om finns på Tillväxtverkets hemsida.

Vi står inför en samhällsomställning

Region Sörmland har som strävansmål att vara hållbar i produktion och leverans för att kunna vara "den öppna regionen - för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region". Vi står inför en samhällsomställning och den ska vara hållbar. För att kunna vara en stark aktör i detta behöver vi stärka och sprida kunskapen om social- miljömässig- och ekonomisk hållbarhet och dess hävstångseffekter för regional utveckling.

En del av att vara i omställning handlar om att inte veta var vi ska landa, vi känner inte till framtiden. För att kunna hantera okända utmaningar och för att kunna ta kliv i utvecklingen behöver vi i större utsträckning kunna arbeta för innovation. Vi behöver stärka oss i förhållningssätt, process och metoder.

Det här kommer vi att göra 

Inom projektet Vägar till hållbar utveckling arbetar alla regioner utifrån följande två obligatoriska mål som Tillväxtverket valt ut.

  •  att integrera hållbarhet i företagsstöd, projektmedel, kommersiell service och sammanhållningspolitiken 
  •  att ställa om och att prova nya arbetssätt och metoder

Dessutom arbetar regionerna med två egeninitierade områden för varje region. Här har Region Sörmland valt

  • att arbeta med hållbarhetssäkring av vår regionala utvecklingsstrategi (Sörmlandsstrategin)  
  • bredare och fördjupad kompetens inom förhållningssätt, process och metod för innovation.

En bärande princip för projektet är att det som görs ska integreras i ordinarie verksamhet. Under olika faser av projektet kommer flera aktörer i Sörmland att involveras inom befintliga strukturer och på befintliga arenor. 

logotyp Tillväxtverket
Uppdaterat: 23 februari 2021
SXC1