6 maj 2024

Lex Maria - anmälan med anledning av försenad cancerdiagnos

Chefläkare Elizabeth Nedstrand har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller en man där utredning och behandling av en cancersjukdom blev försenad.

Händelsen gäller en äldre man från södra länsdelen som utretts för cancer i halsen på Mälarsjukhuset under sommaren 2023. Röntgenundersökning visade samtidigt på en misstänkt cancer i levern.

Utredning av denna försenades dock då kommunikationen mellan de olika involverade klinikerna brast. Utredning av den misstänka levercancern uteblev och mannen fick själv driva på sin vård. Med cirka tre månaders fördröjning blev patienten remitterad till högre vårdinstans för operation.

När inplanerade undersökningar och utredningar inte görs utifrån medicinskt måldatum är det allvarligt, kan leda till risk för vårdskador och att vård inte sker i rätt tid. I detta speciella fall hade levercancern inte spridit sig och man kunde operera mannen i kurativt syfte och efterförloppet har förlöpt väl.

De involverade klinikerna har kartlagt händelseförloppet och tagit fram förbättringsförslag för att remisshanteringen vid komplicerade fall ska följas upp med direktkommunikation och därmed förhindra att liknande händelser inträffar igen.

CSKD