14 juni 2021

Insatser för skolutveckling, gröna näringar och kultursektorn

Region Sörmland sätter in fler åtgärder för utveckling och återhämtning i spåren av pandemin. Nu är det skolutveckling, gröna näringar, lokalproducerad mat och kultursektorn som är i fokus. Insatser för 7,5 miljoner väntas regionstyrelsen att ta beslut om den 15 juni.

- I början av maj sjösatte vi insatser för 25 miljoner. Nu kommer nästa paket av insatser för att hjälpa de verksamheter och näringar som har mött utmaningar under pandemin, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Den regionala utvecklingsnämnden (RUN) tog 11 juni beslut om insatserna under förutsättning att regionstyrelsen beviljar medel för det. Skolan är ett av de områden som prioriteras i denna satsning:

- Vi ger nu privata och offentliga skolor möjlighet att söka pengar för utvecklingsåtgärder. Totalt 5 miljoner är sökbart av skolhuvudmännen i Sörmland. Insatsen syftar till att motverka pandemins negativa effekter på barn och elevers mående, kunskapsutveckling och skolresultat. Vi kommer att kommunicera direkt med skolhuvudmännen om ansökan och kriterier, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör Region Sörmland.

Pandemin har också forcerat fram en ökad användning av digitala verktyg i skolan. Den digitala kompetensen är ojämn och det finns behov av att sprida kunskap och inspiration mellan professionella inom skolan. Det finns flera pedagogsajter i landet, ett nationellt nätverk och ett upparbetat koncept för detta och syftet är att inspirera till pedagogisk utveckling. Därför föreslås en förstudie för att undersöka behovet för detta i Sörmland.

Ytterligare ett fokus i denna satsning är gröna näringar, som lantbruket och lokalproducerad mat.

- Hälften av Sveriges livsmedel som konsumeras i här är importerade, vilket gör vår livsmedelsförsörjning sårbar, särskilt i kriser. Vi håller hög kvalitet på hållbar produktion av livsmedel vad gäller miljö och klimat, men det ökar också kostnaderna. Därför finns ett behov att undersöka företagens behov för att kunna attrahera rätt kompetenser, öka produktionen och ge förutsättningar för lokalt producerat mat, säger Mattias Claesson (C) 2:a vice ordförande RUN.

Agro Sörmland och Sörmlands turismutveckling AB (Stua) får 500 000 kr var till att undersöka behov och genomföra insatser för att kunna möta dessa utmaningar.

650 000 kr går till kulturella och kreativa näringar (KKN). Det är till exempel branscherna arkitektur, form, film, konst, mode, litteratur, musik, spel, turism och besöksnäring. Här finns behov av samarbete mellan aktörerna för att hitta synergier och för att bredda kundutbudet och förslaget är att det behovet möts genom en digital plattform samt en gemensam utvecklingsdag för branschen.

Det pågår sedan ett antal år en modernisering av cykelleden Näckrosleden. Nu tillsätts 400 000 kr för att i samband med moderniseringen skapa digitala kartor, appar, vägvisningar med mera. Genom att underlätta för cykelturister kan fler lockas hit och det ger ökade möjligheter och intresse för företagen längs leden. En liknande satsning har till exempel framgångsrikt gjorts för Sörmlandsleden.

- Det här är en bred palett av satsningar som på olika sätt kommer motverka pandemins negativa effekter och främja utveckling och omställning., säger Daniel Portnoff (M) 1:a vice ordförande RUN.

Kontakt för media:

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.
Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör Region Sörmland.

6VJK