29 februari 2024

Nära nio av tio invånare upplever god tillgång till sjukvård

86 procent av Sörmlänningarna har tillgång till den sjukvård de behöver och nästan 60 procent har stort förtroende för sjukvården. Vad gäller väntetider är de mer rimliga till vårdcentral än till sjukhus. Detta visar resultaten från hälso- och sjukvårdsbarometern 2023.

- Trots tuffa ekonomiska åtgärder det senaste året så har vi kunnat ge god vård. Det visar att vi ständigt utvecklar vården och använder våra resurser effektivare. Det är också glädjande att se den positiva inställningen till olika digitala tjänster som vården kan erbjuda, säger Lars Lundqvist (KD), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

I 2023 års hälso- och sjukvårdsbarometer har över 50 000 invånare, cirka 2 000 i Sörmland, svarat på frågor som rör attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. De som svarat behöver inte ha varit i kontakt med vården för att delta i enkäten. Resultaten är stabila jämfört med undersökning från 2022, men förtroendet för vården har minskat något i hela landet sedan förra mätningen.

I Sörmland är förtroendet för vårdcentraler högre än riket, 63 procent jämfört med 61 för riket. Det motvända gäller förtroendet för sjukhusen, 61 procent i Sörmland jämfört med 70 procent för riket. När det gäller väntetid innan man får behandling på sjukhus anser 48 procent, i både Sörmland och riket, att den är rimlig. Väntetiderna till vårdcentral är något mer rimliga då 65 procent svarade det i Sörmland jämfört med 63 procent för riket.
- Våra resultat är som tidigare år varierande för olika delar av våra verksamheter, inom vissa områden hamnar vi över rikssnitt och i andra under. Det finns möjlighet till förbättring och utveckling men jag vet samtidigt att medarbetarna i den Sörmländska vården dagligen arbetar för att ge våra patienter gott bemötande och omhändertagande, säger Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

77 procent av invånarna i Sörmland är positivt inställda till att använda 1177:s digitala tjänster, och 45 procent uppger att de ser positivt på att få vård, rådgivning och behandling digitalt. Dessutom är 57 procent positivt inställda till möjligheten att vårdas i hemmet genom hembesök varvat med stöd av digital teknik. Resultaten ligger kring siffrorna för riket i övrigt.

Hälso- och sjukvårdsbarometern visar också att 79 procent av sörmlänningarna tycker det är positivt att läkare eller annan sjukvårdspersonal diskuterar levnadsvanor, det vill säga frågor om alkohol- och tobaksbruk och motions- och matvanor. På frågan "Om motion och bättre kostvanor ger lika bra, eller till och med bättre effekt, än läkemedelsbehandling tycker jag att hälso- och sjukvården ska stödja mig att ändra mina levnadsvanor istället för att skriva ut läkemedel." svarar 87 procent av sörmlänningarna ja.

Fakta
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Datainsamlingen för 2023 års undersökning genomfördes i två omgångar. Den första mellan 4 april och 3 juni och den andra mellan 26 september och 25 november. Sammanlagt har 54 578 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten.

Här finns hela undersökningen.

4JQR