Forska hos oss

Välkommen att forska hos oss! Det är Centrum för klinisk forskning hos oss som erbjuder ekonomiskt stöd för forskning för våra anställda.

En av Centrum för klinisk forsknings huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning samt forskning vars mål är att få ny kunskap för att vi ska kunna arbeta mer sjukdomsförebyggande.

Centrum för klinisk forskning erbjuder ekonomiskt stöd till sådan forskning och två gånger per år kan Region Sörmlands anställda ansöka om Forskningsmedel för forskning. Ekonomisk ersättning ges både till tid att ägna sig åt forskningen och till omkostnader, till exempel kostnader för laboratorieprover.

Forskarutbildade handledare vid Centrum för klinisk forskning hjälper till i försöksplanering och genomförande av vetenskapliga studier samt är behjälpliga när rapporter eller vetenskapliga artiklar ska skrivas. Våra statistiker erbjuder statistisk hjälp, både vad gäller försöksplanering och statistiska utvärderingar efter slutfört forskningsprojekt.

Här, på samverkanswebben, kan du läsa mer om att forska hos oss.

Våra sjukhusbibliotek hjälper dig gärna!

Som anställd hos oss och anställd inom verksamhet med avtal har du genom Sjukhusbiblioteken i Sörmland förutom lån av böcker och andra medier även tillgång till databaser, tidskrifter och e-böcker. Om du är intresserad av sökuppdrag, klinisk bibliotekarie eller vill beställa handledning, utbildning eller visningar i informationssökning och referenshantering, kontakta Sjukhusbiblioteken i Sörmland.

Som student inom vårdrelaterade ämnen är du välkommen att använda sjukhusbiblioteken för att låna och läsa kurslitteratur, använda datorer med mera.

Här hittar du mer om vad sjukhusbiblioteken kan hjälpa dig med!

Forum Uppsala - Örebro

Uppdaterat: 3 maj 2021
KY6C