Forska hos oss

Välkommen att forska hos oss! I filmen berättar Christina Andreae om när hon forskade. Det är FoU-centrum hos oss som erbjuder ekonomiskt stöd för forskning för våra anställda.

En av FoU-centrums huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning samt forskning vars mål är att få ny kunskap för att vi ska kunna arbeta mer sjukdomsförebyggande.

FoU-centrum erbjuder ekonomiskt stöd till sådan forskning och två gånger per år kan Region Sörmlands anställda ansöka om Forskningsmedel för forskning. Ekonomisk ersättning ges både till tid att ägna sig åt forskningen och till omkostnader, till exempel kostnader för laboratorieprover.

Forskarutbildade handledare vid FoU-centrum hjälper till i försöksplanering och genomförande av vetenskapliga studier samt är behjälpliga när rapporter eller vetenskapliga artiklar ska skrivas. Våra statistiker erbjuder statistisk hjälp, både vad gäller försöksplanering och statistiska utvärderingar efter slutfört forskningsprojekt. Sjukhusbiblioteken hjälper också till med litteratursökning och referenshantering.

Här, på samverkanswebben, kan du läsa mer om att forska hos oss.

Forum Uppsala - Örebro

Uppdaterat: 10 januari 2019
SFCH