22 februari 2024

Lex Maria anmälan med anledning av fördröjd utredning av hjärtsjukdom

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet för en patient som efter genomgånget ultraljud av hjärtat inte remitterades vidare till hjärtspecialist.

Händelsen rör en kvinna, i 70 årsåldern från mellersta länsdelen, med högt blodtryck som under vintern 2023 utretts för misstänkt hjärtsjukdom via primärvården med hjärt-EKO (ultraljud av hjärtat). Undersökningen visade avvikelser men remiss till hjärtläkare för ställningstagande till operation skickades inte. Kvinnan återkom nästan fem månader senare med mer symptom och först då skickades remissen till hjärtläkare. Patienten hade då en uttalad förträngning av ena hjärtklaffen som skyndsamt utreddes och opererades.

Internutredning har gjorts på aktuell vårdcentral samt på medicinkliniken Mälarsjukhuset. Vårdöverenskommelsen för handläggning av hjärtsjukdom mellan primärvård och slutenvård har inte följts av primärvården.

Lex Maria anmälan görs då risk för allvarlig vårdskada förelegat eftersom remissen för utredning till specialistsjukvården fördröjdes och därmed nödvändig operationen.

Patienten mår i dag efter omständigheterna bra.

QNXE