6 mars 2024

Lex Maria anmälan med anledning av vårdförloppet för en patient där cancerdiagnosen försenades

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet för en man där planerad kontroll- koloskopi blev fördröjd i 13 månader.

Händelsen gäller en man i 80-årsåldern från norra länsdelen. Patienten hade kända polyper i tjocktarmen och en kontrollkoloskopi fanns planerad inom sex månader. Denna genomfördes dock efter 19 månader när patienten sökte med sjukdomssymptom. Patienten hade då en tumör i tjocktarmen som opererades. Operationen gick tekniskt väl men patienten klarade inte av det postoperativa förloppet och avled en vecka senare.

Att inte inplanerade undersökningar och utredningar kan göras med medicinskt måldatum är allvarligt och kan leda till vårdskador på grund av utebliven diagnos och vård i tid.
Händelseförloppet har kartlagts efter en likande händelse och lex Maria anmälan 2023. Flera förbättringsförslag, även förslag på remitteringar till andra vårdgivare utanför regionen, har införts men inte varit tillräckliga. Kompletterade åtgärder har därför behövts och är pågående.
Detta är anledningen till en förnyad anmälan på grund av allvarlig vårdskada.

GZFD