23 maj 2023

Allt fler barn får psykiatrisk vård - stora förbättringar i Sörmland

Under förra året var 6,4 procent av alla barn i landet i kontakt med BUP, det är en fortsatt ökning från föregående år. Av Sörmlands 67 000 barn mellan 0 - 17 år var 7,8 procent i kontakt med BUP. I Sörmland ökar främst efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar, som ADHD och autism. Trots ökat tryck och behov av medarbetare har fler utredningar än tidigare gjorts av BUP i Sörmland.

- Vi har flera utmaningar, bland annat när det gäller att tillsätta de vakanser vi har i verksamheten, och just för att resurserna är små har vi behövt pröva nya arbetssätt för att möta behoven hos barnen i Sörmland. Det lilla neuropsykiatriska teamet i Nyköping genomförde 235 utredningar förra året, med det gamla arbetssättet skulle teamet ha klarat 60. Vi har sett att arbetssättet fungerar och ett liknande team har nu startats även på Eskilstunamottagningen, säger Sofia Mossfeldt, verksamhetschef för BUP i Sörmland.

Eftersom väntetiderna varit långa till BUP har medarbetarna arbetat väldigt mycket med bedömningsprocessen kring ADHD. Resultatet blev att ett litet NP-team startades i Nyköping i januari 2022. Teamet arbetar med stegvis utredning, varje utredning individanpassas beroende på hur tydliga symptomen är.

Saknas misstanke om autism eller svårigheter med begåvning behövs sällan någon psykologutredning för att diagnosen ska kunna ställas. Genom detta arbetssätt kan psykologresurser användas mer till de barn som har en mer komplicerad problembild.
- De senaste åren har våra resurser bara räckt till att utreda 50 procent av patienterna i Sörmland, medan vi behövt skicka lika många till privata aktörer på grund av långa väntetider. 2022 lyckades vi med det nya arbetssättet klara 70 procent, men målet är att klara minst 90 procent av våra utredningar. Vi tror att det är bättre för patienterna att få både diagnostik och behandling samlat på sin ordinarie mottagning, säger Sofia Mossfeldt.

Psykisk ohälsa och suicid är allvarliga folkhälsoproblem som har stora konsekvenser för den enskilde, för anhöriga och närstående och för samhället i stort. Även om majoriteten av befolkningen i Sverige upplever ett gott psykiskt välbefinnande och är nöjda och tillfreds med livet, ökar den självskattade psykiska ohälsan.

Söktrycket till barn- och ungdomspsykiatrin ökar, samtidigt som det precis som i resten av sjukvården, blivit allt svårare att rekrytera personal.
-För de barn och ungdomar som har en lättare psykiatrisk problematik finns vår första linje, de samtalsmottagningar som finns i länets alla kommuner. Ibland kan det räcka med ett par samtal för att må bättre, säger Sofia Mossfeldt.

Fakta: "Psykiatrin i siffror" samlar och redovisar varje år statistik för BUP i alla regioner.
I Sörmland söker fler barn hjälp från BUP jämfört med riket, samtidigt som Sörmland hamnar näst lägst i landet när det gäller personalkostnader i kronor/invånare.
Sörmland hamnar på plats två i hela landet när det gäller antal besök per helårsarbetande behandlingspersonal.
Sörmland vill erbjuda patienter som har svårt att resa alternativa kontaktvägar, och hamnar även på andra plats i riket gällande andelen kontakter via telefon eller digitalt.

Hela rapporten, Psykiatrin i siffror, finns här.

EXE4