27 februari 2024

Regionstyrelsen i korthet 27/2

Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av laglighetsprövning av regionens mål och budget. Det var ett av väldigt få ärenden som avhandlades under dagens möte med regionstyrelsen, 27/2.

Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av laglighetsprövning enligt kommunallagen rörande beslut om "Mål och budget 2024-2026"

Regionfullmäktige fattade den 21 november 2023 beslut i ärendet om att fastställa "Mål och budget 2024-2026". Av "Mål och budget 2024-2026" framgår att synnerliga skäl åberopats för att budgetera med ett underskott om 890 miljoner kronor. Detta för att möta effekten av inflationen i kombination med ökade räntor och de stora tillfälliga pensionsåtagandena. Regionfullmäktiges beslut har därefter överklagats till Förvaltningsrätten i Linköping. Regionen har av förvaltningsrätten förelagts att senast den 29 februari 2024 inkomma med ett skriftligt yttrande över denna begäran om laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Yttrande till Förvaltningsrätten godkändes av regionstyrelsen.

Detta var ett av få ärenden som avhandlades. Samtliga handlingar finns att ta del av här.

6MYD