30 januari 2024

Regionstyrelsen i korthet 30/1 2024

Stopp för ombyggnation av vårdcentral, etablering av familjecentral i Katrineholm och avveckling av funktioner inom Region Sörmlands HR-verksamhet. Det var en del av de ärenden som diskuterades och beslutades på mötet med regionstyrelsen den 30/1.

Vårdcentralen Oxelösund - Återtagande av Lokalombyggnadsbeslut

I december 2016 beslutade Landstingsstyrelsen om att byta ut ventilationssystemet vid Oxelösunds vårdcentral. Detta beslut ersattes senare av Regionfullmäktiges beslut i maj 2022 om ombyggnation av lokalerna för Vårdcentralen Oxelösund och Folktandvården.
Ventilationssystemet i vårdcentralen har visat sig vara otillräckligt för dagens behov, vilket har lett till att ventilationen inte uppfyller arbetsmiljökraven. Efter genomförda projekt har det upptäckts att cirka 30 procent av det beräknade luftbehovet saknas. Regionfullmäktiges beslut om ombyggnation har lett till en högre kostnad än förväntat. På grund av ett tidigare beslut om att minska kostnaderna med 500 miljoner kronor inom tre år har behovet av att häva beslutet från 2022 uppstått.

Regionstyrelsen har återremitterat ärendet för att utreda vad som krävs för att uppfylla arbetsmiljölagen gällande ventilation och kostnaderna för PCB-sanering. En utredning visar att ombyggnationen behöver avbrytas, men åtgärder krävs för att säkerställa ventilationens överensstämmelse med arbetsmiljökraven. En inventering av rummens användning och byte av fläktar i ventilationssystemet är nödvändiga. Dessutom krävs en PCB-sanering, vilket måste genomföras senast den 30 november 2027 enligt myndighetskrav.

Ventilationssystemet måste ombyggas och PCB-sanering genomföras, även om ombyggnationen avbryts. Detta kan utföras genom delegation utan ytterligare politiska beslut.

Regionstyrelsen beslutade att ombyggnad av lokaler för Vårdcentralen Oxelösund och Folktandvården avbryts, och Regionfullmäktiges tidigare beslut upphävs.

Etablering av Familjecentral i Katrineholms Kommun

Katrineholms kommun och Region Sörmland har tillsammans diskuterat att inrätta en familjecentral i Katrineholm. Vårdcentralen Linden och Vårdcentralen Vår Vårdcentral är positiva till detta initiativ. En lämplig byggnad i norra stadsdelen har identifierats av Katrineholms kommun. Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan har godkänt projekteringen av familjecentralen i Katrineholm under förutsättning att regionstyrelsen beslutar om en nyetablering i samverkan med kommunen.

Region Sörmland stöder etableringen av en familjecentral i Katrineholms kommun under förutsättning att kommunen följer policyn för familjecentraler. Driftstarten planeras rimligtvis ske under 2025/26 efter att regionen har genomfört projektering och rumsfunktionsprogram.
Enligt Regelboken för primärvård inom Region Sörmland strävar regionen efter att öka antalet familjecentraler. Familjecentralen kommer att följa fastställd policy, och Hälsovalsstaben stöder beslutet att etablera en familjecentral i Katrineholm med tanke på det stora behovet av sådana enheter.

Regionstyrelsen beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att påbörja processen för att etablera en ny familjecentral i Katrineholms kommun.
Finansiering ska följa Regelboken för primärvård inom Region Sörmland och integreras i den ordinarie budgeten.

Avveckling av Nya Möjligheter

År 2011 beslutade den politiska majoriteten att undersöka möjligheterna för att etablera en intern arbetsförmedling. En förstudie och ett treårigt projekt ledde till införandet av Nya Möjligheter. Sedan 2015 har Nya Möjligheter varit en del av HR-staben och har erbjudit tillsvidareanställda medarbetare coachande/reflekterande samtal och/eller webbaserad jobbmatchning. Syftet med coachande samtal är att stödja medarbetaren i sin utveckling genom att hitta ett annat arbete inom Region Sörmland eller bli motiverad att utvecklas inom befintlig tjänst.

Antalet coachade medarbetare har minskat från över 300 vid starten 2015 till mellan 30 och 50 samtal per år sedan 2021. Chefer har nu möjlighet till extern handledning, och Företagshälsovården kan erbjuda stödsamtal vid behov. Den 12 september 2023 beslutade regionstyrelsen att godkänna "Handlingsplan med förslag till kostnadsreducerande åtgärder". En av åtgärderna är att avveckla Nya Möjligheter som en kostnadsreducering på cirka 400 000 kr per år.

Regionstyrelsen beslutade att avveckla Nya Möjligheter.

Här finns samtliga handlingar att ta del av.

SNJG