1 december 2023

Sussaregionerna skickar in kompletteringar till Konkurrensverket

Konkurrensverket har inlett en utredning mot de nio regioner som gjort en gemensam upphandling av ett nytt vårdinformationsstöd. Frågeställningen handlar om tilläggsavtalen är förenliga med reglerna i LOU (lagen om offentlig upphandling). I det preliminära beskedet gör konkurrensverket en annan bedömning än regionerna. Något som kan komma att innebära en upphandlingsskadeavgift.

-Vår bedömning är fortfarande att vi följt lagen om offentlig upphandling. Men det är bra att saken prövas eftersom det är komplexa frågor där det inte finns prejudikat i alla delar, säger Urban Petrén, IT-direktör i Region Sörmland.

Det som händer nu är att samtliga regioner i samarbetet skickar in sina svar till Konkurrensverket. Verket återkommer med beslut om ifall verket ska ansöka hos förvaltningsrätten om upphandlingsskadeavgift eller inte. Svaren skulle från början skickas in den 24 november. På grund av det omfattande arbete som behövde göras, bedömde regionerna, med hjälp av jurister att mer tid behövdes för att besvara frågorna. Svar skickades därför in den 30 november.
I svaret skriver regionerna att det finns missförstånd kopplat till hur samverkan mellan regionerna ser ut, kring olika begrepp och avtalsspecifikationer. Om det blir aktuellt med upphandlingsskadeavgift menar också de samverkande regionerna att denna, så som upphandlingen ser ut, bör delas mellan regionerna, istället för att kravet ställs på varje region enskilt.

Konkurrensverkets utredning innebär ingen ytterligare försening av införandet av Cosmic, det nya vårdinformationsstödet, i regionerna.

PF7C