Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan

Politisk församling: Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan
Dag för sammanträdet: 2023-11-23
Dag för protokollets justering: 2023-11-24
Justerade paragrafer: 40-42
Publicerades på anslagstavlan: 2023-11-24
Publiceringen av tillkännagivandet upphör:2023-12-16
Förvaras: Regionkansli

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige i Sörmland sammanträder
den 21 november 2023, med början kl 9.00.

Sammanträdet äger rum på Sörmlands museum,
Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.

En fullständig dagordning med handlingar finns
tillgänglig på regionkansliet samt på
regionens webbplats.

Seutuvaltuusto

Sörmlannin seutuvaltuusto kokoontuu
21. marraskuu 2023 klo 9.00 alkaen.

Kokous pidetään Sörmlandin museossa, osoitteessa,
Tolagsgatan 8, Nyköping.

Koko esityslista asiakirjoineen on saatavilla
seutukansliasta sekä seudun verkkosivustosta.

Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 2023-11-07
Dag för protokollets justering: 2023-11-13
Justerade paragrafer: §§ 161-197
Publicerades på anslagstavlan: 2023-11-14
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2023-12-05
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Regionfullmäktige

Politisk församling: Regionfullmäktige
Dag för sammanträdet: 2023-10-24
Dag för protokollets justering: 2023-11-04
Justerade paragrafer: §§ 111–129, 131–132,
Publicerades på anslagstavlan: 2023-11-06
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2023-11-28
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Innehållsansvarig: Vanessa Blanco
Uppdaterat: 27 november 2023
WRJ5