Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Omedelbart justerade paragrafer - Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 4 oktober 2022
Dag för protokollets justering: 4 oktober 2022
Justerade paragrafer: 169-170
Publicerades på anslagstavlan: 4 oktober 2022
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 26 oktober 2022

Protokoll-Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Dag för sammanträdet: 16 september 2022
Dag för protokollets justering: 30 september 2022
Justerade paragrafer: §§ 13-18
Publicerades på anslagstavlan: 2022-09-30
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2022-10-22
Förvaras: Regionkansliet i Nyköping

Justerat protokoll - Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 20 september 2022
Dag för protokollets justering: 27 september 2022
Justerade paragrafer: §§ 152, 154, 158-
Publicerades på anslagstavlan: 28 september 2022
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 20 oktober 2022

Gemensamma patientnämnden

Politisk församling: Gemensamma patientnämnden
Dag för sammanträdet: 8 september 2022
Dag för protokollets justering: 22 september 2022
Justerade paragrafer: §§ 10-15
Publicerades på anslagstavlan: 2022-09-23
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2022-10-15
Förvaras: Regionkansliet, Nyköping

Tillkännagivande Regionfullmäktige

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 27 september 2022 kommer ett ärende "Interpellation – Vad hände med löftet om minskad administration" att
läggas till dagordningen.

Justerat protokoll - Varuförsörjningsnämnden

Politiskt organ: Varuförsörjningsnämnden
Datum för sammanträde: 14 september 2022
Datum när anslaget sätts upp: 22 september 2022
Datum när anslaget tas ner: 14 oktober 2022
Paragraf: 38-51

Omedelbart justerade paragrafer - Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 20 september 2022
Dag för protokollets justering: 20 september 2022
Justerade paragrafer: §§ 152, 154, 158
Publicerades på anslagstavlan: 21 september 2022
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 13 oktober 2022

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige i Sörmland sammanträder
den 27 september 2022, med början kl 9.00.

Sammanträdet äger rum på Sörmlands museum,
Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.

En fullständig dagordning med handlingar finns
tillgänglig på regionkansliet samt på
regionens webbplats.

Seutuvaltuusto

Sörmlannin seutuvaltuusto kokoontuu
27. syyskuuta 2022 klo 9.00 alkaen.

Kokous pidetään Sörmlandin museossa, osoitteessa,
Tolagsgatan 8, Nyköping.

Koko esityslista asiakirjoineen on saatavilla
seutukansliasta sekä seudun verkkosivustosta.

Justerad paragraf - Regionstyrelsens presidium

Politisk församling: Regionstyrelsens presidium
Dag för sammanträdet: 14 september 2022
Dag för protokollets justering: 19 september 2022
Justerad paragraf: § 1
Publicerades på anslagstavlan: 19 september 2022
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 11 oktober 2022

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 4 oktober 2022
V1GP