Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll samt regionfullmäktiges sammanträden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Region Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning.
Om att överklaga beslut.

Regionala utvecklingsnämnden

Politisk församling: Regionala utvecklingsnämnden
Dag för sammanträdet: 2024-02-15
Dag för protokollets justering: 2024-02-22
Justerade paragrafer: §§ 1-10
Publicerades på anslagstavlan: 2024-02-22
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2024-03-14
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Utskottet för strategi och uppföljning

Politisk församling: Regionstyrelsens utskott för strategi och uppföljning
Dag för sammanträdet: 2024-02-06
Dag för protokollets justering: 2024-02-21
Justerade paragrafer: §§ 1-2
Publicerades på anslagstavlan:2024-02-21
Publiceringen av tillkännagivandet upphör:2024-03-13
Förvaras: Regionkansliet

Inköpsnämnden

Politisk församling: Inköpsnämnden
Dag för sammanträdet: 2024-02-16
Dag för protokollets justering: 2024-02-19
Justerade paragrafer: §§ 1-5
Publicerades på anslagstavlan: 2024-02-19
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2024-03-11
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Varuförsörjningsnämnden

Varuförsörjningsnämndens sammanträde: 2024-02-16
Justerade paragrafer: §§ 1-9
Anslags uppsättande 2024-02-19
Anslags nedtagande: 2024-03-13

Regionstyrelsens arbetsutskott

Politisk församling: Regionstyrelsens arbetsutskott
Dag för sammanträdet: 2024-02-07
Dag för protokollets justering: 2024-02-16
Justerade paragrafer: §§ 19-23
Publicerades på anslagstavlan: 2024-02-16
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2024-03-08
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Gemensamma patientnämnden

Politisk församling: Gemensamma patientnämnden
Dag för sammanträdet: 2024-02-15
Dag för protokollets justering: 2024-02-15
Justerade paragrafer: §§ 1-5
Publicerades på anslagstavlan: 2024-02-16
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2024-03-08
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Revisionen

Politisk församling: Revisionen
Dag för sammanträdet: 2024-01-25
Dag för protokollets justering: 2024-02-14
Justerade paragrafer: 1 §
Publicerades på anslagstavlan: 2024-02-14
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2024-03-06
Protokollet förvaras på: Revisionskontoret

Seutuvaltuusto

Sörmlannin seutuvaltuusto kokoontuu
13. helmikuu 2024 klo 9.00 alkaen.

Kokous pidetään Sörmlandin museossa, osoitteessa,
Tolagsgatan 8, Nyköping.

Koko esityslista asiakirjoineen on saatavilla
seutukansliasta sekä seudun verkkosivustosta.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige i Sörmland sammanträder
den 13 februari 2024, med början kl 9.00.

Sammanträdet äger rum på Sörmlands museum,
Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.

En fullständig dagordning med handlingar finns
tillgänglig på regionkansliet samt på
regionens webbplats.

Regionfullmäktige

Inställt möte, Regionfullmäktiges sammanträde den 5 mars 2024

Politisk församling: Regionfullmäktige
Publicerades på anslagstavlan: 2024-02-07
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2024-02-28
Övrig information: Mötet är inställt då fullmäktige inte har ärenden att behandla.

Regionstyrelsen

Politisk församling: Regionstyrelsen
Dag för sammanträdet: 2024-01-30
Dag för protokollets justering: 2024-02-01
Justerade paragrafer: §§ 1-2, 6-17 och 19
Publicerades på anslagstavlan: 2024-02-01
Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2024-02-22
Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Uppdaterat: 22 februari 2024
XEK2