3 mars 2022

9 av 10 invånare upplever god tillgång till vården

Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat under pandemin och är fortsatt stort. De allra flesta upplever också att de har tillgång till den vård de behöver. Resultatet för Sörmland är ungefär som riket i stort med vissa toppar och smärre dalar. Det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern 2021.

- Det är bra att sörmlänningarna har stort förtroende för vården, man ska känna sig trygg och kunna lita på att få den vård man behöver. Vi ska dock förbättra oss ytterligare, säger Jonas Lindeberg (VfP), hälso- och sjukvårdsregionråd.

Under 2020 ökade invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården i alla regioner, troligen en effekt av pandemin. Förtroendet var fortsatt lika högt under 2021. I Sörmland svarar 66 procent av invånarna att de har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet, något under rikssnitt som är 69 procent.

I Sörmland har 69 procent av invånarna stort eller ganska stort förtroende för sjukhusen, för vårdcentralerna är andelen 70 procent. Motsvarande siffror för 2019 var 61 respektive 60 procent, vilket innebär en stor ökning av förtroendet för både sjukhus och vårdcentraler. I riket är förtroendet för vårdcentralerna högre än för sjukhusen, 77 procent jämfört med 67 procent.

73 procent av Sörmlänningarna svarar att de har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin i sin region, vilket är över rikssnitt.

89 procent av alla invånare, eller nästan 9 av 10, upplever att de har tillgång till den vård de behöver, även den siffran ligger strax över rikssnitt. 71 procent av Sörmlänningarna anser att väntetider till besök och behandling på vårdcentral är rimliga. Motsvarande siffra för besök och behandling på sjukhus är 55 procent.
- Att minska väntetiderna och komma ifatt med det vi tvingats att skjuta framför oss under pandemin är högt prioriterat. Samtidigt handlar tillgången till vård om så mycket mer än väntetider. Viktigt är också att en patient som väntar får kontinuerlig information från vården, hjälp med egenvård och att man känner förtroende för vården. Jag tycker våra resultat är glädjande, särskilt i ljuset av de år vi har bakom oss, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

De invånare som är 60 år och äldre har generellt högre förtroende för hälso- och sjukvården och upplever att tillgången till hälso- och sjukvård är bättre jämfört med de som är yngre. Yngre invånare är dock i större utsträckning mer positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik.

Fakta

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

Datainsamlingen för 2021 års undersökning har genomförts i två omgångar; 5 april - 4 juni samt 4 oktober - 2 december. Sammanlagt har 48 068 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten som genomfördes med mixad datainsamlingsmetod.

78 procent av invånarna är positivt inställda till att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster, Samtidigt uppger 44 procent att de är positivt inställda till att få vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik, och 60 procent är positivt inställda till större möjligheter att vårdas hemma genom hembesök varvat med stöd av digital teknik.
Under 2021 gjordes 260 miljoner besök på 1177.se och nästan 168 miljoner inloggningar gjordes till 1177:s e-tjänster.

KYBU