7 februari 2024

Bokslutet för 2023 - något bättre än förväntat

Lite mer än hundra miljoner bättre än prognosen, men fortfarande ett stort underskott. Det är resultatet i 2023 års bokslut för Region Sörmland.

- Det är glädjande att vi har bromsat kostnadsutvecklingen. Vi har fortfarande en lång väg att gå men samtidigt måste vi lyfta de förbättringar vi ser i ekonomin och de besparingar som verksamheterna gör. När det gäller kostnader för inhyrd personal minskade den med 26 miljoner jämfört med året innan och flera av våra verksamheter visar ett positivt resultat. För regionen som helhet visar 2023 dock ett stort underskott och nu ligger fokus på att få effekt av de åtgärder vi beslutat. säger Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens ordförande,

Region Sörmland fick under 2023 minskade statsbidrag, kraftiga kostnadsökningar på grund av hög inflation samtidigt som pensionskostnaderna var betydligt högre än tidigare. Prognosen för Region Sörmlands resultat för 2023 var ett underskott på cirka 1,2 miljarder kronor. Resultatet blev i stället cirka 1,1 miljard.

Inom hälso- och sjukvården visar alla divisioner underskott av olika storlek. Detta beror till stor del på personalkostnader, köpt vård hos andra vårdgivare, extraersättningar till medarbetare för att upprätthålla prioriterad verksamhet, utrustning och hjälpmedel.

Överskott i sina respektive budgetar visar exempelvis regiondirektörens staber, regionala utvecklingsnämnden, nämnden för kultur- utbildning- och friluftsverksamhet och kollektivtrafikverksamheten. Anledningarna till detta är flera men viss påverkan på det totala resultatet har de åtgärder som infördes under hösten 2023 haft.
- Sedan i höstas finns beslut om ett generellt anställningsstopp samtidigt som vi måste rekrytera till vissa verksamheter och nyckelfunktioner. Vi ser att våra medarbetares insatser ger resultat, kring bemanning men även vad gäller kostnader för utbildningar och resor. Vår situation har medfört att nya sätt att lösa uppdragen arbetats fram, ofta genom initiativ från medarbetare själva. Vi kan bara ta oss ur detta tillsammans och jag vill tacka medarbetare och chefer för engagemanget som finns, säger regiondirektör Magnus Johansson.

2023 års bokslut i urval
Balanskravsresultatet blev minus 1 066 miljoner kronor
Kostnader för resor och utbildningar har sänkts med cirka 10 miljoner kronor.
Antalet medarbetare blev fler under 2023 och mest ökade gruppen sjuksköterskor.
Resultatet kan förenklat förklaras av dessa poster, summan jämfört med 2022.
• Pensionskostnader, ökade med 684 miljoner kronor.
• Skatteintäkter och generella statsbidrag, ökade med 537 miljoner.
• Riktade statsbidrag, minskade med 496 miljoner kronor.
• Köpt vård, ökade med 260 miljoner.
• Räntekostnader och avskrivningar, ökade med 141 miljoner.

Här finns bokslutet att ta del av.

MMAS