Delårsrapporter och årsredovisningar

Delårsrapport upprättas en gång per år. Rapporten avser perioden januari - juli och innehåller en prognos för innevarande år.

I årsredovisningen redovisas utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och Region Sörmlands ekonomiska ställning vid årets slut.

Här finns de årsredovisningar och delårsrapporter som fullmäktige har beslutat för de senaste åren. Fram till och med år 2015 upprättades två delårsrapporter, en i mars och en i augusti.

Region Sörmland bildades 1 januari 2019, då Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet gick samman. En gemensam rapport finns från och med år 2019.

Önskar du hjälp att läsa dokumenten, kontakta oss.

Uppdaterat: 7 februari 2024
W23T