Delårsrapporter och årsredovisningar

Delårsrapport upprättas en gång per år. Rapporten avser perioden januari - juli och innehåller en prognos för innevarande år. Fram till och med år 2015 upprättades två delårsrapporter, en i mars och en i augusti.

I årsredovisningen redovisas utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och Region Sörmlands ekonomiska ställning vid årets slut.

Här finns de årsredovisningar och delårsrapporter som fullmäktige har beslutat för de fem senaste åren, och därför visas de från Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (de organisationer som gick samman till Region Sörmland 1 januari 2019).

Uppdaterat: 11 juni 2020
SW1E