ett par händer vilar över en öppen laptop

Informationssäkerhet i Region Sörmland

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär att såväl privatpersoner som samhället i stort blir sårbart för olika cyberhot. Region Sörmlands arbete med informationssäkerhet stödjer regionens verksamhet för att värna invånarna och våra medarbetares säkerhet och integritet.

Regionens medarbetare och uppdragstagare är de viktigaste resurserna i Region Sörmlands arbete med informationssäkerhet. Vi arbetar därför kontinuerligt med informationssäkerhet i alla led, såsom omvärldsbevakning, utbildning av medarbetare samt uppföljning av aktiviteter och åtgärder. 

Informationssäkerhet handlar om att skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. Det betyder att information är korrekt och finns tillgänglig när vi behöver den, och att endast behöriga personer kan ta del av känslig information.

Informationssäkerhetsarbetet styrs av regionens ledningssystem för informationssäkerhet. Ledningssystemet säkerställer att vi genomför rätt åtgärder för att möta hoten i omvärlden. I arbetet ingår även förebyggande säkerhetsåtgärder samt hantering av inträffade incidenter.

Ledningssystemet för informationssäkerhet gäller för alla verksamheter och helägda bolag i Region Sörmland. Det är strukturerat utifrån styrande huvuddokument, styrande anvisningar och instruktioner samt processer.

Region Sörmlands informationssäkerhetspolicy (pdf).

Innehållsansvarig: Mats B Olsson
Uppdaterat: 13 maj 2024
7DAS