1 februari 2022

Bra upplevelse av Sörmländsk primärvård – trots pandemi

8 av 10 är nöjda med den Sörmländska primärvården. Det visar resultatet av nationell patientenkät 2021. Förutom helhetsintryck får områdena respekt, bemötande och tillgänglighet höga betyg.

- Det är bra att sörmlänningarna i stort är nöjda med vården, vår satsning på en förstärkt primärvård kommer att fortsätta, säger Jonas Lindeberg (VfP), Hälso- och sjukvårdsregionråd.

Över 4000 personer, som alla varit patienter i den sörmländska primärvården, har svarat på frågor om sina upplevelser. Överlag ligger de sörmländska resultaten kring eller på siffrorna för rikssnitt. Trots pandemi ligger resultaten generellt på samma nivå som mätningen 2019 då förra undersökningen genomfördes.
- Trots den påfrestning vården varit utsatt för de senaste åren ligger våra svar kvar på överlag goda nivåer. Det arbete medarbetarna i primärvården åstadkommit trots pandemin är inget annat än fantastiskt, säger Anna Ormegard, chef för division primärvård.

Generellt är män mer nöjda med sin vård än kvinnor, en skillnad som ökat successivt sedan 2017. Äldre, 65 år och mer, är mer nöjda än yngre.
Region Sörmlands primärvård ligger bra till inom samtliga mätdimensioner i undersökningen jämfört med övriga sex regioner i sjukvårdsregion mellansverige. Inom exempelvis helhetsintryck är det endast Dalarna som har ett högre resultat.

Dessutom svarar över 83 procent att de kan rekommendera sin vårdcentral till någon i liknande situation, en siffra som ökat successivt sedan mätningen 2017.
- Men det finns såklart områden att förbättra, framförallt vad gäller kontinuitet och koordinering som både i Region Sörmland och nationellt får lägst betyg. I många svar uttrycks också behovet och värdet av att öka möjligheten till en fast läkarkontakt. Något vi arbetar med genom att bland annat ha ett avgränsat uppdrag för läkare som innebär en fast lista på max 1500 listade per läkare, som ett långsiktigt mål, säger Anna Ormegard.

Fakta

Över 4400 individer har sagt sitt om den sörmländska primärvården i samband med nationell patientenkät - primärvård 2021.
Enkäten genomförs vartannat år inom primärvården och den specialiserade psykiatriska respektive somatiska öppen- och slutenvården, där samtliga regioner deltar.
Under hösten 2021 har enkäten för primärvård genomförts. Urval är patienter som genomfört ett fysiskt besök (läkare & sjuksköterska) under september månad.
Resultatet kategoriseras i sju mätdimensioner där man mäter patientens upplevelse av emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap, tillgänglighet samt helhetsintrycket.

EPQW