23 november 2021

Fem tunga priser inom Region Sörmland

Vid mötet med regionfullmäktige, den 23/11, delas fem tunga priser inom Region Sörmland ut. Det är personer och verksamheter som prisas inom forskning, handledning, hållbarhet, kvalitet och ledarskap. Ett för många Sörmlänningar känt namn och ett unikt arbetssätt finns bland vinnarna.

- Inom Region Sörmland har vi många fantastiska medarbetare i många viktiga verksamheter. Att välja slutgiltiga vinnare i de olika kategorierna är därför en grannlaga uppgift. Syftet med priserna är bland annat att uppmärksamma kvalitetsarbete och inspirerande ledare vilket verkligen finns hos årets fem vinnare, säger Jan Grönlund, regiondirektör.

Vinnarna av årets priser är:

Forskningspris - Medicinkliniken Nyköpings lasarett
Medicinkliniken har historiskt varit stark inom kliniskt arbete, utbildning och vårdproduktion men haft en lägre akademisk profil. Under de senaste åren har kliniken aktivt tagit många steg för att främja integrering mellan vetenskap, forskning och patientarbete. Det vetenskapliga förhållningsättet har stärkts i kliniskt arbete genom att införa korta journal clubs två gånger per vecka under sommaren.
Under pandemin har man också beslutat att på ett kreativt och flexibelt sätt möjliggjort en patientnära Covid-19-studie, infört en ny roll som forskningsansvarig läkare och aktivt rekryterat nya kollegor med forskningsintresse.

Handledarpris - Administrativa enheten på Ortopedkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Ortopedklinikens administrativa enhet är en enhet med 17 medarbetare som under flera år tagit emot många studerande på lärande i arbetslivet (LIA) från utbildningen till medicinska sekreterare.
Enheten har en tydlig modell för hur de arbetar med de studerande inför, under och efter fullföljd LIA. De har en handledningsmodell i syfte att ge den studerande en god och reflekterande bild av olika tillämpningsområden inom medicinska sekreteraryrket. Utvärderingar från de studerande påvisar att enheten har ett gott bemötande och omhändertagande vilket har lett till att flera studerande återkommer som medarbetare efter fullföljd utbildning.

Hållbarhetspris - Verksamhetsservice Måltider, för sitt arbete med menyplanering, styrda hållbara inköp och införandet av Fleximat-systemet på Nyköpings lasarett.
Verksamhetsservice Måltiders förbättringsarbete berör 5 av 6 områden i Region Sörmlands Hållbarhetsprogram. Arbetet har påvisat tydliga och mätbara resultat gällande bland annat minskade CO2-utsläpp och matsvinn men även förbättrad hälsa hos våra patienter. Det finns en plan för fortsatt arbete kring upphandling av importerade livsmedel och spridning inom Regionens likvärdiga verksamheter.
Kontakt: Niklas Tranemyr

Kvalitetspris - Onkologen och MFT, Mälarsjukhuset, eskilstuna för deras arbete med automatisk strukturritning med AI (artificial intelligence)
Med hög innovationskraft som ger stor effekt i verksamheten har detta arbete skapat viktiga förutsättningar för att kunna möta, samt hantera nutida och framtida behov. Att de dessutom är först i världen med detta ses som extra stjärnglans!
Målet är att bespara tid för strålonkologer, dosplanerare och sjukhusfysiker. Förkorta tiden för patienten emellan dosplanering och start av strålbehandling och öka kvalitén på strukturritningarna.

Ledarskapspris – Magnus Johansson, divisionschef medicin
Magnus sätter verksamhetsfrågorna högst på agendan, han involverar och uppmuntrar sina direkt underställda att komma med smarta lösningar på nuvarande problem och framtida utmaningar. Magnus är en klok och reflekterande ledare som ställer krav på sina underställda att tänka stort. Magnus ledarskap kännetecknas av tydlighet, struktur, delaktighet och tillit. Magnus har mod att gå emot där det behövs, lyssna in där det förväntas och ser alltid till att han får sina medarbetare med sig. Magnus visar omtanke, gör sig tillgänglig för att ge stöd i akuta ärenden och svåra situationer. Under pandemin har Magnus visat prov på flexibilitet och förmåga att anta nya roller med stort ansvar för verksamhet och medarbetare. Magnus har, med framgång, utefter politiskt beslut och tillsammans med sin personal arbetat för att få ekonomin i division medicin i balans.

Magnus är verkligen en ambassadör för hela Region Sörmland i alla lägen. En egenskap som inspirerar andra i och utanför divisionen.
Ord från de som nominerat Magnus:
"Magnus har skött pandemitiden mycket väl, med tydlig information, direktiv och uppdatering av coviddokument. Magnus har förändrat organisationen genom att odla en ny kultur och skapat märkbara förändringar".

T2HA