10 juni 2021

Kommentar angående JO-beslut

Region Sörmland får kritik av JO för visst agerande under våren 2020. Det handlar om hur regiondirektören hanterat mejl som begärts ut av media och att en förändring i en mötesanteckning gjorts. Att en mörkläggning och samordning mellan regionen och länets kommuner skett vad gäller utlämnande av uppgifter kan JO däremot inte finna.

JO anser dock att diskussionerna som fördes mellan region och kommuner under våren 2020 var olämplig och att de kan skapa misstankar om att länets kommuner och regionen önskat begränsa insynen i sina verksamheter.

Region Sörmland får ingen kritik för hanteringen av förfrågningar om covid-19 statistik från Sörmlandsmedia. Den förfrågan som ställdes till regionen från Sörmlandsmedia ingår inte i JO:s granskning.

De gallrade mejlen som regionen kritiseras för kommenterades redan i september 2020.

Regionens mål är att vara en så öppen och tillgänglig verksamhet som det bara är möjligt. Frågor om patientsekretess måste alltid värnas, såklart utan risk att hindra allmänheten- och medias rätt till insyn i uppgifter som är offentliga. Förtroendet hos medborgarna är viktig för en offentlig organisation. Regionen tar till sig av kritiken från JO och har inga synpunkter på beslutet.

Här finns JO:S beslut.

J5JM