21 december 2023

Konkurrensverket ansöker om upphandlingsskadeavgift

Konkurrensverket yrkar den 20 december 2023 att Förvaltningsrätten i Linköping ska fatta beslut om att Region Sörmland ska betala 10 miljoner kronor i så kallad upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket gjort samma yrkande gällande de övriga regioner som ingår i Sussa Samverkan och har upphandlat nytt vårdinformationssystem

Konkurrensverket menar att det tilläggsavtal som tecknats 2022 om ändringar i ett tidigare upphandlat kontrakt med Cambio Healthcare Systems borde ha föregåtts av en annonsering och utgör därmed en otillåten upphandling.

Regionerna har tidigare framfört till Konkurrensverket att man bedömer att man följt lagen om offentlig upphandling. Tilläggsavtalet avser i huvudsak att en mindre del, cirka 5 procent, av vårdinformationsstödet levereras senare än det införande som nu sker.
- Nu inväntar vi att förvaltningsrätten begär ett yttrande från oss. I vårt yttrande kommer vi att redovisa varför vi inte delar Konkurrensverkets bedömning, säger Urban Petrén IT-direktör i Region Sörmland.

Ansökningarna från Konkurrensverket om upphandlingsskadeavgift för de nio regionerna har lämnats till förvaltningsrätterna i Luleå, Växjö, Karlstad, Falun, Härnösand, Linköping, Göteborg och Umeå.

Bakgrund
Konkurrensverket öppnade i somras ett tillsynsärende med fokus på tre tilläggsavtal som regionerna tecknat 2020, 2021 och 2022 med leverantören Cambio Healthcare Systems. Konkurrensverket menar att det rör sig om otillåten direktupphandling. De nio regionerna som utgör Sussa Samverkan har tidigare svarat Konkurrensverket att man bedömer att lagen om offentlig upphandling har följts.

4NAH