14 februari 2024

Läkare pratar oftare om levnadsvanor med patienter

Läkare i primärvården diskuterar oftare bruk av tobak och alkohol samt matvanor med patienterna. Även motionsvanor diskuteras ofta med patienterna. Det visar resultaten av den nationella patientenkäten 2024. Sörmlands vårdcentraler får genomgående höga omdömen och ligger i snitt med riket.

- Det är glädjande att den nationella patientenkäten visar på att våra medborgare är nöjda med bemötandet och tillgängligheten till primärvården. Speciellt roligt är resultatet att man uppskattar läkarnas intresse för våra levnadsvanor. Det visar på att vi är på rätt väg i omställningen mot en personcentrerad vård där det hälsofrämjande arbetet vävs in och upplevs som att den kan hjälpa oss göra skillnad för en bättre hälsa - det är dit vi vill. Säger Ann-Cathrin Rothlind (C), Ordförande för nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalsskolan.

Årets nationella patientenkät har tittat på hur patienter upplever läkarbesök på hälso- och vårdcentraler. I enkätsvaren framgår att allt fler patienter upplever att deras tobaks-, alkohol och kostvanor diskuteras. I Sörmland svarar drygt 30 procent att läkaren diskuterat alkohol- och tobaksbruk med dem, en ökning med cirka 4 procentenheter jämfört med förra mätningen, 2021.

Vad gäller kostvanor var siffran för Sörmland drygt 32 procent 2023 jämfört med drygt 30 procent i förra mätningen. Motionsvanor är det patienterna upplever diskuteras oftast. Över 40 procent av patienterna upplever det, samma nivå som förra mätningen. Överlag svarar män att de i större utsträckning än kvinnor samtalar med läkare om sina levnadsvanor.

I övrigt är förändringarna jämfört med tidigare mätningar mycket små. Enkäten visar att patienter överlag har en positiv upplevelse av primärvården och skulle rekommendera sin vård- eller hälsocentral. Sörmlands resultat ligger i linje med riket och har i vissa frågeområden gått framåt.
– Primärvården har en viktig hälsofrämjande och förebyggande funktion och det är positivt om fler patienter upplever att läkarna pratar om kosthållning, riskbruk och vikten av fysisk rörelse. Jag är också glad över att våra vårdcentraler får så goda resultat i enkäten, säger Anna Ormegard, chef för division primärvård.

Patientenkäten ställer frågor inom flera olika områden, till exempel delaktighet, bemötande, emotionellt stöd och tillgänglighet. Inom alla områden är skillnaderna jämfört med tidigare undersökningar generellt mycket små, i snitt under en procent. Mer än 8 av 10 av de tillfrågade upplever att de är nöjda med helhetsintrycket av sitt besök i den sörmländska primärvården. Utöver dimensionen helhetsintryck är patienterna mest nöjda med respekt och bemötande i samband med besöket samt tillgänglighet.

Här finns resultaten.

U45Y