18 juni 2024

Regionstyrelsen i korthet 18/6

Psykiatrisk slutenvård, åtgärder för en ekonomi i balans, bassängverksamheten och försäljning av fastigheten där regionkansliet finns i dag. Det var en del av de ärenden som avhandlades på dagens möte med regionstyrelsen.

Slutrapport - Uppdrag att utreda centralisering av psykiatrisk slutenvård till ett sjukhus

Centralisering av all psykiatrisk slutenvård till en ort är en stor och genomgripande förändring för psykiatriska patienter och verksamheter som medför konsekvenser för andra verksamheter inom och utanför hälso- och sjukvården. Minskning av utbudspunkter för psykiatrisk slutenvård från två till en ort reducerar kostnader inom slutenvården i viss utsträckning men innebär att verksamhet för säkra transporter behöver etableras.

Ombyggnationer i olika omfattning behöver genomföras oavsett ort. En centralisering innebär inte en minskning av kostnadsutvecklingen. Utredningen identifierar såväl fördelar som nackdelar med centralisering av slutenvård för patienter och närstående, medarbetare, verksamhet och samarbetspartners. Sammantaget bedöms nackdelarna överväga fördelarna.
Utredningen har identifierat områden för framtida utveckling inom den psykiatriska vården. Framtida utveckling beskrivs närmare i slutrapporten.

Regionstyrelsen beslutade att psykiatrisk slutenvård ska även fortsättningsvis erbjudas på två orter, Eskilstuna och Nyköping.

Slutrapport – Uppdrag att vidta skyndsamma åtgärder för att nå en ekonomi i balans

Regionstyrelsens förslag till Regionfullmäktiges att besluta:

1. Uppstart av vårdplatser för barn och lättneoplatser vid Nyköpings lasarett senareläggs till tidigast 2027.

2. Regiondirektören får i uppdrag att utreda ett regionöverskridande samarbete inom personalservice tillsammans med Region Västmanland. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen under första kvartalet 2025.

3. Utdelningen av Region Sörmlands interna priser pausas under 2024 och 2025. Vidare får regiondirektören i uppdrag att föreslå revidering av Regelverk för interna priser. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen under första kvartalet 2025.

4. En minskning av personal ska ske med 2 procent genomgripande över regionens samtliga divisioner, staber och verksamhetsområden.

Regionstyrelsens beslut för egen del:

1. Regiondirektören får i uppdrag att utreda ändrade arbetssätt inom hälso- och sjukvården vad gäller begränsning av remittering till planerad slutenvård utomläns som kan erbjudas i Region Sörmland inom tiden för vårdgaranti samt förutsättningar för att införa striktare kriterier för olika vårdinsatser med begränsat värde. Uppdraget ska återrapporteras vid regionstyrelsens sammanträde den 20 augusti 2024.

2. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra en ny genomlysning av nyttjade konsulter samt redogöra för det framtida behovet efter införandet av det nya journalsystemet Cosmic. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen under andra kvartalet 2025.

3. Ärendet ska kompletteras med en risk- och konsekvensanalys avseende regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut att uppstart av vårdplatser för barn och lättneoplatser vid Nyköpings lasarett senareläggs till tidigast 2027.

4. Regiondirektören får i uppdrag att utreda sammanslagning av Rehabiliteringsmedicinska kliniken med Paramedicin Sörmland till en regionövergripande klinik. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen under fjärde kvartalet 2024.

5. Patientnära klinisk farmaci reduceras vid sjukhusen och i primärvård och att antalet tjänster vid Läkemedelscentrum minskas med ytterligare 5 apotekartjänster.

6. Regiondirektören får i uppdrag att slutföra uppdraget Beslut om översyn av regelverk för sjukresor (LS §120/18).

7. Regiondirektören får i uppdrag att vidta skyndsamma åtgärder för att öka följsamheten till nuvarande Regelverk för sjukresor med fokus på ensamåkning. Uppdraget ska återrapporteras vid regionstyrelsens sammanträde den 20 augusti 2024.

Slutrapport - Uppdrag att utreda bassängverksamhet i Region Sörmland

Vid regionstyrelsens sammanträde i september 2023 beslutades om en handlingsplan för att minska hälso- och sjukvårdens kostnadsutveckling samt en ekonomi i balans. I denna handlingsplan konstateras att det finns behov av att analysera hälso- och sjukvårdens verksamheter avseende utbudspunkter, produktion och kostnadseffektivitet. Som ett led i detta arbete har regionens bassängverksamhet vid länets tre somatiska sjukhus utretts avseende bland annat hur bassängerna används, bassängernas tekniska status, kommande behov av underhållsinsatser samt kostnader för drift.

Baserat på det uppdrag som regionstyrelsens ordförande givit regiondirektören 2024-04-28 omfattar förslaget till beslut att
• Bassängerna på Mälarsjukhuset (i hus E57 samt hus E37) stängs, alltså ingen verksamhet för patienter eller externa hyresgäster/föreningar kommer bedrivas i lokalerna
• Bassängen på Nyköpings lasarett hålls fortsatt öppna som idag för både patienter och för externa hyresgäster/föreningar.
• Bassängerna på Kullbergska sjukhuset hålls fortsatt öppna för externa hyresgäster/föreningar Förändringarna enligt förslaget innebär en kostnadsreduktion på totalt cirka 3.8 mnkr/år varav cirka 2.8 mnkr/år utgör minskade personalkostnader.

Regionstyrelsens beslutade att inte göra några förändringar i regionens bassängverksamhet. Alltså ingen nedläggning av verksamheten i Eskilstuna.

Förberedelse för försäljning av Sjukhemmet 5 i Nyköping

Fastighetsservice har under 2024 fått i uppdrag från Regionstyrelsen att genomföra ett antal uppsägningar av externa hyresavtal men också komma med förslag på vilka fastigheter som skulle kunna avyttras såvida de inte innehåller hälso- och sjukvårdsverksamhet. Den verksamhet som idag finns i Sjukhemmet 5, stora delar av regionledningen, skulle på ett mer yteffektivt sätt kunna bedrivas i andra av regionen ägda fastigheter och därmed finns möjlighet att avyttra denna fastighet. För att kunna avgöra om en försäljning är möjlig behöver Fastighetsservice upphandla en värderingskonsult och en fastighetsmäklare för att genomföra en värdering samt förberedelse av försäljning av fastigheten.

Regionstyrelsen beslutade att förberedelse för försäljning av Sjukhemmet 5 i Nyköping, godkänns. Ärendet ska återrapporteras på regionstyrelsen i oktober.

Återinvestering i datortomograf till radiologiska mottagningen Mälarsjukhuset

Radiologiska mottagningen på Mälarsjukhuset är i behov av att byta befintlig datortomograf (DT) i undersökningsrum 9 då utrustningen har nått en ålder då risker föreligger för produktionsstopp och höga reparationskostnader, samt svårigheter att införskaffa reservdelar. Befintlig DT, som är regionens äldsta datortomograf, anskaffades i maj 2013 och används konstant dagtid, och även kvällstid samt även helger med hjälp av extern personal. Datortomografen i undersökningsrum 9 står för det högsta antalet undersökningar i Region Sörmland.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna investeringsutgift för ersättning av datortomograf till Radiologiska kliniken på Mälarsjukhuset godkänns.

Samtliga handlingar finns att läsa här.

 

V7P1