21 maj 2024

Regionstyrelsen i korthet 21/5

Uppdrag att utreda psykiatriska jourmottagningen på Kullbergska sjukhuset och policy om rökfritt Region Sörmland. Det var en del av de ärenden som beslutades på mötet med regionstyrelsen den 21/5.

Uppdrag att utreda psykiatriska jourmottagningen Kullbergska sjukhuset

Vid regionstyrelsens sammanträde den 12 september 2023 beslutades om en handlingsplan för att minska hälso- och sjukvårdens kostnadsutveckling samt en ekonomi i balans. I denna handlingsplan konstateras att det finns behov av att analysera hälso- och sjukvårdens verksamheter avseende utbudspunkter, produktion och kostnadseffektivitet. Inflödet av vårdbehov till Region Sörmlands psykiatri ökar och den totala öppenvårdsproduktionen har ökat med nära 8 procent inom vuxenpsykiatrin de senaste fem åren. Besöken på de psykiatriska akut- och jourmottagningarna har dock sedan 2019 minskat i alla länsdelar.

Mot bakgrund av utvecklingen och det ekonomiska läget finns behov av att se över behov av utbudspunkter, resursallokering och kostnadseffektivitet. Baserat på detta önskar vi utreda den psykiatriska jourmottagningen på Kullbergska sjukhuset.

Regionstyrelsen beslutade att utreda psykiatriska jourmottagningen Kullbergska sjukhuset. Uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen oktober 2024.

Slutrapport - Uppdrag att utreda sammanslagning av kvinnoklinikerna MSE och NLN

Förslaget att organisatoriskt slå samman kvinnokliniken Mälarsjukhuset-Kullbergska och Kvinnokliniken Nyköpings lasarett till Kvinnokliniken Sörmland avslogs. 

Revidering av Policy för ett rökfritt Region Sörmland

Policyn har reviderats till organisationsbegrepp utifrån regionbildning, från Landsting till Region, samt uppdatering efter nya lagkrav. Ett av målområdena i Region Sörmlands Hållbarhetsprogram är att verka för god hälsa och miljö. En del i att uppnå detta är rökfria inomhus- och utomhusmiljöer vid sjukhus, vårdcentraler och andra byggnader inom Region Sörmland. Policy för ett rökfritt Region Sörmland gäller för alla medarbetare, förtroendevalda, studenter, praktikanter, inhyrd personal, entreprenörer, patienter och besökare som vistas i och besöker Region Sörmland. Med hänsyn till omständigheter i lagar och regler gällande tobaksfrihet innefattas inte patienter på Regionsjukhuset Karsudden och inom övrig psykiatrisk slutenvård i regionen, de får fortfarande röka på anvisad plats. Region Sörmland har sedan 2017 haft helt rökfria sjukhusområden samt regionkansli.

Rökfria sjukhusområden syftar till att skydda människor mot negativa hälsoeffekter orsakade av rökning. Region Sörmland vill bidra till att minska ungas och vuxnas rök- och snusvanor och tobaksrelaterade sjukdomar. På lång sikt medför det minskade vårdinsatser och kostnader samt främjar en ökad hälsa i befolkningen. Ingen patient, besökare eller medarbetare ska ofrivilligt under besökstid eller arbetstid på Region Sörmland behöva utsättas för passiv rökning eller lukt av tobak.
Regionstyrelsen beslutade att godkänna revidering av "Policy för ett rökfritt Region Sörmland". Policyn träder i kraft den 1 juli 2024. Frågan ska slutgiltigt beslutas av regionfullmäktige.

Här finns handlingarna till regionstyrelsemötet att ta del av.

XRS2