23 april 2024

Regionstyrelsen i korthet 23/4

Nybyggnation av produktionskök på Karsudden, investeringar av datortomografi till Kullbergskasjukhuset, värmepanna till Mälarsjukhuset, motioner och remissvar. Det var en del av de ärenden som togs upp vid dagens möte, 23/4, med regionstyrelsen.

Nybyggnation för produktionskök vid Regionsjukhuset Karsudden

Produktionsköket på Kullbergska sjukhuset, som idag bland annat tillagar maten till Regionsjukhuset Karsudden, har nått sin tekniska livslängd och uppfyller inte kraven från tillsynsmyndigheter. En åtgärd behöver därför ske. För att möta behoven av en effektiv och ändamålsenlig produktion föreslås att ett nytt produktionskök byggs vid Regionsjukhuset.

Karsudden får även i uppdrag att förse Kullbergska sjukhuset med restaurangmåltider, catering och produkter till café och butiksverksamheten. Produktionsköket på Regionsjukhuset Karsudden kommer vara viktigt utifrån Region Sörmlands möjlighet att nå regionens målsättning i krisberedskap, det vill säga skapa bättre förutsättningar för försörjning av livsmedel och måltider. Det nya produktionsköket är projekterat, i enlighet med regionstyrelsens beslut den 3 november 2020 och entreprenaden kommer att tilldelas under sommaren 2024 i enlighet med upphandlingsprocessen.

Återinvestering i datortomograf till radiologiska mottagningen Mälarsjukhuset
Återinvestering i datortomograf till radiologiska mottagningen Kullbergska sjukhuset

Regionstyrelsen beslutade att investera i datortomograf för att ersätta befintlig på Kullbergska sjukhuset då den närmar sig en ålder då risk finns för produktionsstopp och höga reparationskostnader. Som den kärnverksamhet datortomograf anses vara i sjukvårdsflödet får driftstörningar allvarliga konsekvenser för den medicinska säkerheten.

Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärendet om ny datortomograf på Mälarsjukhuset då kompletterande information anses behövas inför det beslutet.

Mälarsjukhuset installation av ny värmepanna med tillhörande drivmedelstank

Mälarsjukhuset värms i normalläge upp med fjärrvärme som produceras vid Eskilstuna, Strängnäs energi och miljös anläggning vid Vattumannen i centrala Eskilstuna. Vid utebliven leverans av fjärrvärme har Mälarsjukhuset tidigare haft en värmepanna placerad på sjukhuset som ägts av Eskilstuna Energi och Miljö (EEM). Under 2023 kopplades den befintliga pannan bort av EEM eftersom fortsatt drift med pannan inte var möjlig. Som en del i att arbeta mot det robusta sjukhuset ingår att säkerställa tillgång och leverans av reservvärme till regionens sjukhus.

Målsättningen är sju dygns obruten drift eller leverans av försörjning såsom el, vatten och värme. I dagsläget saknas tillgång till reservvärme för Mälarsjukhuset för att klara sju dygns obruten leverans. För att klara av sjukhusets värmeförsörjning om fjärrvärmeleveranserna uteblir föreslås att regionen införskaffar en ny värmepanna med tillhörande tank. Bedömning har gjorts att en panna med kapacitet på cirka 12 MW krävs för att klara uppvärmningen av sjukhuset.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna installation av ny värmepanna till Mälarsjukhuset.

Slutrapport - Uppdrag att utreda sammanslagning av kvinnoklinikerna MSE och NLN

Vid dagens möte beslutades att ärendet om sammanslagning av kvinnoklinikerna på Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett flyttades fram till kommande regionstyrelsemöte.

Här finns samtliga handlingar att läsa. 

SPRJ