7 november 2023

Regionstyrelsen i korthet 7/11

Utredning om bassängverksamheten vid länets sjukhus, utredning om en centralisering av den psykiatriska slutenvården, beslut om läkemedelshantering i egen regi och en reducering av verksamheten vid läkemedelscentrum. Det var en del av de ärenden som gicks igenom vid mötet med regionstyrelsen den 7/11.

Utredning om bassängverksamhet i Region Sörmland

Vid regionstyrelsens möte den 12 september 2023 beslutades om en handlingsplan för att minska kostnaderna inom hälso- och sjukvården och uppnå ekonomisk balans. Handlingsplanen identifierade behovet av att analysera hälso- och sjukvårdens verksamheter, inklusive utbud, produktion och kostnadseffektivitet.

Som en del i att genomföra detta föreslås en utredning av regionens bassängverksamhet vid de tre somatiska sjukhusen i länet. Utredningen kommer även att omfatta bassängernas tekniska status, behov av underhåll och kostnader för teknisk drift. Resultatet av utredningen ska vägas mot tillgänglighet, kvalitet och nivå för medborgartjänster och inkludera en risk- och konsekvensanalys.

Regionstyrelsen beslutade att utreda bassängverksamheten i regionen och rapportera till regionstyrelsen senast under första kvartalet 2024.

Utredning om centralisering av psykiatrisk slutenvård

Under regionstyrelsens möte i september 2023 beslutades det om en handlingsplan för att minska kostnaderna inom hälso- och sjukvården och uppnå ekonomisk balans. Handlingsplanen identifierade behovet av att analysera hälso- och sjukvårdens verksamheter, inklusive utbud, produktion och kostnadseffektivitet.
De kommande förändringarna inom svensk psykiatri, särskilt de nya lagkraven och tvångsvårdslagstiftningen som förväntas träda i kraft 2026, gör det nödvändigt att överväga organiseringen av psykiatrisk slutenvård i Sörmland.

Utredningen ska granska effekter och möjliga scenarier för centralisering av psykiatrisk slutenvård, inklusive påverkan på patienter, brukare, närstående, medarbetare, arbetsmiljö, kostnader, lokaler, samarbetspartners och andra aktörer. För- och nackdelar av centralisering till antingen Mälarsjukhuset Eskilstuna eller Nyköpings lasarett ska analyseras. 

Regionstyrelsen beslutade att utreda en centralisering av den psykiatriska slutenvården. Rapport ska ske till regionstyrelsen under första kvartalet 2024 med slutrapport under kvartal två.

Uppdrag om avveckling av rehabiliteringsplatser

Under regionstyrelsens möte i september 2023 beslutades det om en handlingsplan för att minska kostnaderna inom hälso- och sjukvården och uppnå ekonomisk balans. Handlingsplanen identifierade behovet av att analysera hälso- och sjukvårdens verksamheter, inklusive utbud, produktion och kostnadseffektivitet.

För att genomföra detta föreslås en utredning av avveckling av separata rehabiliteringsplatser vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Mälarsjukhuset Eskilstuna. Dessa platser etablerades under pandemin 2020 och har sedan dess varit en del av kliniken. Det finns för närvarande sex separata enheter, vilket medför svårigheter till effektiv bemanning och höga kostnader per vårdplats. Utredningen bör presentera alternativa lösningar för rehabiliteringsmedicinsk slutenvård, antingen som en del av en annan kliniks slutenvård eller andra lösningar för att möta behoven av specialiserad rehabiliteringsmedicinsk slutenvård inom hälso- och sjukvårdens övriga verksamheter.

Regionstyrelsen beslutade att utreda avveckling av separata rehabiliteringsplatser vid rehabiliteringsmedicinska kliniken på Mälarsjukhuset Eskilstuna. Detta ska rapporteras till regionstyrelsen under första kvartalet 2024.

Reducerad verksamhet vid läkemedelscentrum

För att minska kostnaderna föreslås en minskning av antalet tjänster vid läkemedelscentrum med 10 apotekartjänster. Åtgärden resulterar i en årlig kostnadsminskning på cirka 10 miljoner kronor. Oppositionen föreslog vid mötet en minskning med 5 tjänster.

Läkemedelscentrum har för närvarande 33 anställda, varav 26 är apotekare, och 21 av dessa fokuserar huvudsakligen på patientnära klinisk farmaci. Förslaget innebär en minskning av antalet apotekare med 10 tjänster och en reduktion av patientnära klinisk farmaci vid sjukhusen och i primärvården. Andra uppdrag för läkemedelscentrum kommer att bibehållas, men det finns en viss risk för påverkan på arbete med utbildningar inom läkemedel, strategiskt läkemedelsarbete och arbete med läkemedelsförsörjning enligt en genomförd riskbedömning av arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Regionstyrelsen beslutade att minska patientnära klinisk farmaci vid sjukhus, i primärvård, men att antalet tjänster vid läkemedelscentrum minskas med 5 apotekartjänster i stället för 10.

Läkemedelsförsörjning i egen regi

Läkemedelscentrum har fått i uppdrag att utreda bästa sättet att bedriva läkemedelsförsörjningen i Sörmland framöver. För närvarande ansvarar sjukhusapoteket för att leverera läkemedel till alla regionens vårdenheter och utför även uppgifter som att beställa och packa upp läkemedel, fylla på läkemedelsvagnar, bereda cytostatika och sterila läkemedel, bland annat.

Trenden är att fler regioner väljer att ta över fler delar av läkemedelsförsörjningen i egen regi. Förstudien beskriver tre alternativ: fortsätta upphandla, ta över cytostatikaberedning själva, eller ta över alla möjliga delar i egen regi. För närvarande är det inte tillåtet att försörja enheter utanför sjukhus i egen regi.
Att fortsätta upphandla läkemedelsförsörjningen kan leda till problem med en krympande marknad, och det finns risk för ökade kostnader om regionen snabbt måste övergå till egen regi. Att ta över enbart cytostatikaberedning kräver investeringar i IT-system och kompetent personal, och liknande investeringar krävs oavsett om delar eller allt tas över i egen regi.

Läkemedelscentrum har den samlade farmaceutiska kompetensen och är därför lämpligt för att bedriva läkemedelsförsörjningen. Förslaget underlättar också regionens arbete med beredskapslager av läkemedel och stärker robustheten och beredskapen kopplat till civilt försvar.

Regionstyrelsen beslutade att:
Region Sörmland själv ska ansvara för läkemedelsförsörjningen när det nuvarande avtalet löper ut.
Initiala kostnader på cirka 3,5 miljoner kronor under 2024 finansieras genom tilläggsstatsbidraget för hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Stängning av satellitmottagningar

Den övervägande delen av primärvårdsuppdraget i Region Sörmland utförs på vårdcentraler. Satellitmottagningar är öppenvårdsmottagningar som är geografiskt åtskilda från vårdcentraler. Dessa härstammar från tiden före hemsjukvårdsskatteväxlingen med länets kommuner, när landstinget/regionen ansvarade för distriktsköterskeverksamheten.
Antalet satellitmottagningar har minskat successivt genom politiska beslut de senaste 12 åren, då det bedömts som ej kostnadseffektivt på grund av låga besöksantal.

Uppdraget att driva satellitmottagningar är ett tilläggsuppdrag enligt Hälsoval Sörmlands regelbok och ger ekonomisk kompensation för faktiska merkostnader. För närvarande finns 15 satellitmottagningar, huvudsakligen drivna av regionen, och kostnaden för Hälsoval Sörmland för dessa är cirka 3 miljoner kronor per år, utöver vårdgivarens kostnader.
Regionen har implementerat digitala kontaktvägar för invånare att kommunicera med vårdcentralen, inklusive möjlighet till bildöverföring. Det pågår också en gradvis utveckling av samarbetet med kommunerna inom vård och omsorg, inklusive hemsjukvård och möten med hemtjänsten.

Regionstyrelsen beslutade att återremittera detta förslag för ytterligare beredning.

Här finns samtliga möteshandlingar att läsa.

 

1EKF