2 mars 2021

Robotkirurgi på väg till Sörmland

Två operationsrobotar är på väg till hälso- och sjukvården i Region Sörmland då Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset i Eskilstuna föreslås börja med robotassisterad kirurgi. Ärendet finns med på regionstyrelsemötet den 9/3.

- Operationer med hjälp av robotar innebär ett stort tekniksprång in i framtiden och kommer att stärka vården här i Sörmland. Inte minst genom kortare vårdtid för våra patienter, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

För att fortsatt kunna erbjuda sörmlänningarna en jämlik vård av god kvalité behöver Region Sörmland vidareutveckla befintliga kirurgiska behandlingsmetoder till att även inbegripa robotassisterad kirurgi. En av de stora fördelarna med detta är ett mer förutsägbart resultat med färre komplikationer, vinster för patienten i form av mindre smärta, kortare vårdtid och snabbare återgång till arbete och liv med livskvalitet.

Metoden att operera med hjälp av robotassistans är etablerad världen över med fler än 7,2 miljoner utförda ingrepp. Region Sörmland är i nuläget den enda regionen i landet som inte tillhandahåller denna behandlingsmetod inom den egna verksamheten.
- Med hjälp av robotassisterad kirurgi kommer regionen att kunna utföra mer cancer- och avancerad kirurgi med titthålsteknik än vad regionen har möjlighet att göra i dagsläget, alltså ett mer personcentrerat val av behandling. Vi har exempelvis flera patienter som nu väljer att få sina prostatacanceringrepp utförda utanför länet, där robotassisterade ingrepp utförs, detta kan vi framöver erbjuda inom länet, säger Bo Tideholm, chef för division kirurgi.

Metoden med titthålskirurgi är väletablerad vid kirurg- och urolog- samt kvinnoklinikerna i regionen sedan lång tid tillbaka. Utvecklingen av titthålskirurgi har skett i första hand för enklare ingrepp, medan den öppna operationstekniken har fortsatt att dominera vid avancerade ingrepp. Sedan drygt trettio år tillbaka har titthålstekniken utvecklats till att också innefatta robotassistans. Därmed har titthålstekniken också kunnat utvecklas och användas vid cancerkirurgi och mer avancerad kirurgi.

Fakta:
Enligt Socialstyrelsen och Cancerfonden kommer antalet personer som insjuknar i cancer i Sverige att öka med cirka 66 procent från 2016 till 2040. Inom Region Sörmland prognoseras samma utfall som för riket i övrigt.
För att möta dagens och framtida behov så behöver regionen således vidareutveckla sina kirurgiska behandlingsmetoder.
Med robotkirurgin etablerad fullt ut på Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett kan årligen mellan 720–860 patienter kunna opereras med robotteknik i Sörmland.
Investeringen i två operationsrobotar inklusive kringutrustning för kirurgiska ingrepp kostar omkring 46 miljoner kronor.
Ärendet diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 9/3.

BC8H