24 juni 2021

Samverkan mellan regionen och länets kommuner för fysisk aktivitet och stadsplanering

Region Sörmland startar nu ett länsövergripande projekt Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland (FASiS) med Sörmlands nio kommuner. Syftet är att främja ökad fysisk aktivitet genom att använda den fysiska planeringen.

- Sett utifrån ett folkhälsoperspektiv är fysisk inaktivitet en av vår tids största utmaningar. Därför är det fantastiskt att alla Sörmlands nio kommuner tillsammans med Regionen vill vara med i FASiS så att vi kan adressera folkhälsa och rörelse utifrån den fysiska samhällsplaneringen, säger Mia Vejdal, enhetschef Välfärd och folkhälsa Region Sörmland.

Forskningen visar att den fysiska utformningen av boendemiljöer och offentliga miljöer har stor betydelse för människors fysiska aktivitet. Regelbunden fysisk aktivitet har starka effekter på både fysisk och psykisk hälsa, bland annat genom att minska risken för våra vanligaste folksjukdomar.

- För att ge alla möjlighet att kunna och vilja röra på sig måste vi titta på hur vi skapar förutsättningarna till att hitta glädjen i rörelse och där spelar stadsplaneringen en viktig roll. En avgörande faktor för om vi väljer att vara aktiva är om vi hittar glädjen i fysisk aktivitet, säger Johannes Hedlund, projektledare FASiS, Region Sörmland.

I samverkan med kommunerna och Mälardalens högskola ska projektet FASiS:

  • kartlägga hur kommunernas och regionens styrande dokument för fysisk planering tar hänsyn till fysisk aktivitet.
  • genomföra kompetenshöjande insatser om kopplingen mellan fysisk planering och folkhälsa i syfte att denna fråga ska prioriteras på fler nivåer.

Sörmland är utsedd till pilotregion av regeringenskommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet (S2020:06). Det innebär att projektet även är en del av kommitténs arbete och kommer att ingå i deras rapportering till regeringen, som ett exempel på hur man kan organisera samarbetet på bred front i regionerna. Ett samverkansavtal, som bland annat tydliggör projektets och Kommitténs insatser, är påskrivet mellan Kommittén och Region Sörmland.

- Utifrån det kunskapsläge vi har idag om kopplingen mellan fysisk planering och folkhälsa är FASiS ett otroligt spännande projekt. Det känns väldigt fint att vi från Kommitténs sida kan vara med att stötta det, säger Per Nilsson, ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Projektet FASiS pågår fram till december 2022 och kommer sedan ingå i Kommitténs slutredovisning till Socialdepartementet i mars 2023.

För mer information kontakta:
Mia Vejdal, Region Sörmland – Välfärd och Folkhälsa, 070-380 97 98
Johannes Hedlund, projektledare FASiS, 070-219 31 84
Per Nilsson, Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. per.nilsson@gih.se

HKUU