5 maj 2022

Sörmlands näringslivsstrategi - en bättre grund för handlingskraft

Ett dynamiskt och växande näringsliv som bidrar till hållbar omställning. Det är syftet med den regionala näringslivsstrategin som nu skickas ut på remiss. Strategin pekar ut riktningen för arbetet med näringslivsutveckling i Sörmland och sträcker sig fram till 2030.

- Med hjälp av en riktigt bra och långsiktig strategi ska vi skapa kraft och samling i arbetet för nya jobb och hållbarhet i hela Sörmland, Monica Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande.

Strategin är en plattform och viljeinriktning för långsiktigt hållbara utvecklingsinsatser. Den visar hur gemensamma krafter bidrar till att Sörmland även i framtiden är en attraktiv region med ett konkurrenskraftigt näringsliv, bred arbetsmarknad, samt hållbar utveckling och omställning i hela regionen. Strategin konkretiserar även den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin och bidrar till dess mål, som är goda och jämlika livsvillkor.

Arbetet med och genomförande av strategin sker i nära dialog och i samarbete med bland andra representanter från Länsstyrelse, kommuner, akademi, näringslivsfrämjare och andra aktörer.

−Vi vill tacka alla som bidragit in i arbetet och ser nu fram emot att tillsammans skapa handlingsplaner och påbörja genomförandet av Näringslivsstrategin. Vi är övertygade om att goda förutsättningar för näringslivet skapar oanade möjligheter till utveckling, både för människor och företag, säger Magnus Lindahl, strateg och projektledare inom Hållbar Regional Utveckling, Region Sörmland.

Nu går strategin går ut på remiss. Den skickas ut till bland andra länsstyrelse, kommuner, akademi, närliggande regioner och näringslivsfrämjare. Vid en digital presentation och remissdialog den 19 maj finns även utrymme för remissmottagare att ställa frågor.
Slutversionen av strategin beslutas vid Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 september, 2022.

Under hösten kommer den konkretiseras genom framtagande av en handlingsplan som tydligt pekar ut aktiviteter och ansvarsområden.

Du kan läsa remissversionen av näringslivsstrategin här.

QJAF