18 oktober 2021

Statsbidrag för jämlik och effektiv cancervård 2021

Över tio miljoner till satsning på jämlik och effektiv cancervård. Kortare väntetider och bättre delaktighet för patienten är syftet. Förslaget diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 19/10.

- Det här är en välkommen satsning från den socialdemokratiskt ledda regeringen där vi nu äntligen kan prioritera en patientgrupp som fått stå tillbaka väldigt mycket under pandemin. Att vi får snabbare utredning via ökad screening av patienter betyder också att vi kan pressa samman vårdkedjan och minska köerna – i förlängningen betyder det en ökad livskvalitet för regionens cancerpatienter, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Under år 2021 är ett antal aktiviteter prioriterade inom ramen för statsbidraget som erhålls för arbetet med standardiserade vårdförlopp i statsbidraget "Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider. Aktiviteterna är bland annat dessa.
Höjd kontaktsjuksköterskebemanning – En stor del av statsbidraget har tidigare använts till att finansiera etablering av kontaktsjuksköterskor för vissa diagnosgrupper. Denna bemanning behöver höjas då det är av stor vikt att det finns kontaktsjuksköterskor under både utredning och behandling för att främja kontinuitet och därmed aktiva överlämningar och personcentrerat arbetssätt tillämpas.

Införande av Min vårdplan via 1177 - Likt det nationella arbetet med patientkontrakt inom cancervård vill Region Sörmland arbeta för att införa Min vårdplan, som är en del av kontraktet, via 1177. Patienter i Sörmland upplever sig mindre delaktiga i jämförelse med riket. Genom införandet av Min vårdplan via 1177 vill Region Sörmland främja patienters delaktighet.

Ökad tillgänglighet – Ett stort arbete har genomförts för att öka tillgängligheten gällande screeningen som varit pausad på grund av covid-19-pandemin. Det finns fortsatt behov av insatser för att öka deltagandet i exempelvis livmoderhalsscreening genom till exempel ökad självprovtagning. Konsekvenser
- Effekten för patienterna blir snabbare utredning, att det blir lättare att komma i kontakt med sjukvården och större delaktighet i sin vård, säger Bo Tideholm, chef för division kirurgi, som är en av divisionerna som föreslås få del av pengarna.

Förslaget som diskuteras på tisdag, 19/10, är att division Kirurgi tillskjuts 8 miljoner kronor och division medicin tillskjuts 2,6 miljoner kronor.

5MDN