20 september 2022

Var med i studie - testa ditt brunnsvatten

Arbets- och miljömedicin, där Region Sörmland är en del, bjuder in alla som har egen brunn att delta i en studie med syfte att undersöka om det förekommer förhöjda halter av metaller i dricksvattnet. Analyserna är utan kostnad för alla som deltar i studien.

- Oftast är möjligheten att få bra dricksvatten från egen brunn god, men ibland kan kvaliteten på vattnet förändras. Det kan innehålla förhöjda halter av metaller som uran, arsenik, bly och kadmium, vilket kan bero på att det finns naturligt i marken eller i berggrunden där brunnen ligger, säger Ann-Christine Mannerling, enhetschef på Arbets- och miljömedicin.

En del föroreningar ger varken förändrad smak eller lukt. Vissa metaller ger inte heller akuta hälsoeffekter som märks av direkt, men de kan däremot ge långsiktiga skador om vattnet dricks under lång tid. Livsmedelsverket rekommenderar därför att man analyserar sitt dricksvatten vart tredje år och oftare i samband med graviditet eller om det finns små barn i hushållet. Foster och små barn är särskilt känsliga för vissa ämnen, till exempel bly.

– 46 procent av de som har egen brunn i Sörmlands län har inte analyserat sitt dricksvatten.
Erbjudandet som att kostnadsfritt analysera sitt vatten är därför ett bra sätt att få veta vilken kvalitet vattnet i brunnen har, säger Ann-Christine Mannerling, enhetschef på Arbets- och miljömedicin.

Under vilken period pågår studien?
Studien pågår 2022 - 2023 och man kan anmäla sig fram till 4/10. Antalet deltagare är begränsat. För att delta i studien måste brunnen finnas vid en fastighet som bebos permanent där det också bor barn.

Här anmäler du dig.

YHBM