20 april 2022

40 miljoner till förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Hälso- och sjukvården i Region Sörmland får närmare 40 miljoner kronor för fortsatta insatser för en förbättrad förlossningsvård och insatser till kvinnors hälsa. Ärendet finns med på mötet med regionstyrelsen den 20/4.

- Det riktade statsbidraget är ett viktigt resurstillskott så vi kan förstärka bemanningen inom hela graviditetsvårdkedjan, säger Jonas Lindeberg (VfP), Hälso- och sjukvårdsregionråd.

Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har slutit överenskommelser gällande insatser för att förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa. Olika satsningar har pågått sedan år 2015, bland annat ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården.

Medlen får även användas för insatser inom neonatalvården. Det innebär att pengarna får användas till vård av de för tidigt födda barnen och den samvård som behöver ske med kvinnan och övriga familjemedlemmar.
Statsbidraget fördelas efter befolkningsstorlek och innebär cirka 40 miljoner kronor för Region Sörmland och förväntas pågå under år 2022.
- De statliga medlen innebär att vi kan fortsätta de satsningar och den utveckling av kvinnovården i Sörmland som påbörjats, säger Bo Tideholm, chef för division kirurgi.

Exempel på insatser som har påbörjats och fortgår under år 2022 inom ramen för satsningen:

Våld/Könsstympning
Under år 2022 ska ungdomsmottagningen i Sörmland, i samverkan med elevhälsan, öka sin tillgänglighet för hedersutsatta ungdomar. Insatsen omfattar även att öka medarbetarnas kunskap om hedersproblematik samt att utbilda i sexologi.

En trygg och likvärdig vård
Insatserna ska ge familjen en trygg och likvärdig vård genom graviditetsvårdskedjan som är individuellt anpassad efter familjens behov. Vårdkedjan är barnmorskemottagning – förlossning – BB – BB-mottagning – BVC.

Bibehålla bemanningen på neonatalavdelningen.
Bemanningen ska vara jämförbar med andra likvärdiga neonatalavdelningar. Avdelningen ska fortsätta bedriva förbättringsarbeten och behålla den vård som har utvecklats tack vare ökad bemanning. Övertidsarbete ska minska. Målet är att kunna bibehålla förstärkningen även efter avslutad satsning år 2022.

Maskulinitetsprojektet
Alla elever som går i årskurs 1 på gymnasiet i Katrineholm ska under läsåret 2022/2023 genom detta projekt via ungdomsmottagningen få diskutera och reflektera samt få kunskap om maskulinitetsnormer.

FDTD