10 mars 2022

Flyktingar från Ukraina har samma rätt till hälso- och sjukvård som personer folkbokförda i Sörmland.

Region Sörmland erbjuder flyktingar från Ukraina vård på samma villkor som sörmlänningar. Ett beslut som går i linje med den syn som sedan länge finns i Sörmland vad gäller att ge människor i nöd stöd och hjälp.

- Region Sörmland har tidigt tagit ställning för asyl- och papperslösa personers rätt till vård och tandvård. Självklart gäller detta även för flyktingar som nu kommer från Ukraina, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Redan 2011 fattade dåvarande landstingsstyrelsen beslut om att ge asylsökande och papperslösa som stadigvarande uppehåller sig i Sörmland samma rätt till hälso- och sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel som för personer som är folkbokförda i Sörmland oavsett ålder.

Vårdgivare som nu möter flyktingar i behov av vård ska erbjuda dem vård motsvarande den vård som asylsökande har rätt till, enligt lag och enligt tidigare fattat beslut i Sörmland. Det gäller både personer som berörs av EU:s direktiv om massflykt och personer som kommer inom ramen för den fria rörligheten i EU. Samtliga beslut gäller tills ett nytt nationellt beslut om flyktingar från Ukraina är fattat.

Asyl och migranthälsan i Region Sörmland och länets vårdcentraler har ansvar att erbjuda asylsökande och papperslösa hälsosamtal.
- Vi är redo för att kunna erbjuda både vaccination och hälsosamtal till personer som flyr från Ukraina, säger Mats Henningsson, chef för Hälsoval.

Hälsosamtalet är frivilligt men viktigt och ett bra tillfälle att:
• uppmärksamma personer som är i behov av omedelbar psykisk eller somatisk vård
• uppmärksamma eventuella behov av smittskyddsåtgärder
• att fånga uppgifter om tidigare och nuvarande fysiska och psykiska hälsotillstånd och vaccinationer
• ge information om hur hälso- och sjukvården fungerar

QGCN