26 mars 2024

Fortsatt starka resultat i regionens medarbetarenkät

Medarbetarna i Region Sörmland ger sin arbetsplats fortsatt höga omdömen. Andelen som kan rekommendera andra att söka sig till regionen är 87 procent. Det visar resultaten i årets medarbetarundersökning. Överlag faller dock resultaten något jämfört med 2023.

- Region Sörmland befinner sig i en tuff situation vad gäller ekonomi och arbetsbelastning. Då är det förstås extra glädjande att få signaler om att en mycket stor andel medarbetare ändå trivs, upplever meningsfullhet och vill rekommendera sin arbetsplats. Jag är så imponerad och tacksam över allas insatser för att regionen ska fungera dag efter dag och år efter år, säger Tomas Borin (VfP), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor.

Samarbete med kollegor, att arbetet känns meningsfullt, att ledningen visar förtroende och att man kan rekommendera arbetsplatsen till andra. Det är exempel på områden som får höga betyg i 2024 års medarbetarenkät. Tydligt är dock att nästan alla frågeområden får något lägre betyg jämfört med 2023.
- Det handlar om ganska små förändringar men det är självklart viktigt att vi följer upp årets resultat och arbetar med dem ute i våra verksamheter. Exakt varför vi backar är svårt att säga men sannolikt så påverkar den utmanande situation regionen befinner sig i våra medarbetare, säger HR-direktör, Kajsa Fisk.

Svarsfrekvensen i årets medarbetarundersökning är däremot rekordhög.
- Det är otroligt positivt att svarsfrekvensen ligger på 90 procent. Det tyder på angelägenheten att få framföra sin upplevelse av sin arbets- och prestationsmiljö och stärker också betydelsen av resultatet, säger Kajsa Fisk.

Områden som kan förbättras, trots generellt höga resultat, är bland annat arbetsbelastning, upplevelsen att det inte finns tillräckligt med tid att utföra arbetet och att känna uppskattning från sin närmaste chef.

När det gäller det patientnära arbetet- och säkerhetsengagemanget i vården faller även de siffrorna under 2024. Det är fortfarande en hög andel medarbetare som anser att man på arbetsplatsen kan prata öppet om misstag sker, 86 procent, och att det finns ett lärande i detta.
- Här måste vi analysera resultaten för att få en tydligare bild av vad medarbetarna anser har förändrats under året. Vi har arbetat med kraftiga hyrneddragningar, flera verksamheter har varit pressade och vi måste anpassa oss till den ekonomiska situationen som råder. Det är viktigt att vi tar medarbetarnas signaler på allvar och arbetar med detta, säger Marie Bennermo, chef för patientsäkerhetsenheten.


Fakta: Medarbetarenkäten 2024
Andel svarande: 90 procent (89 procent 2023).
HME (hållbart medarbetarengagemang) 78,5 totalindex (80,0 totalindex 2023)
HSE (hållbart säkerhetsengagemang) 76,3 index (77,1 index 2023)
Andel som kan rekommendera sin arbetsplats: 87,2 procent (88,4 procent 2023)
Enkäten genomfördes i februari - mars 2024.

5RSY