4 oktober 2022

Gott bemötande inom den psykiatriska vården

De flesta patienter inom psykiatrin upplever att de får en bra vård och ett gott bemötande. Samtidigt önskar många patienter ökad kontinuitet och bättre tillgång till information. Det visar resultatet av Nationell patientenkät för psykiatrin 2022.

- Vi finns ju till för våra patienter och det är självklart värdefullt att få veta hur vården upplevs och vad vi kan förbättra. Resultaten av undersökningen används av verksamheterna för att göra just detta, säger Mari Kampf Westerberg, divisionschef, division psykiatri och funktionshinder.

Resultatet av 2022 års undersökning visar att en majoritet av patienterna i landet, och Sörmland, har ett gott helhetsintryck av den vård de fått. Mest nöjda med helhetsintrycket i Sörmland är patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin med ett resultat är 72,2 på den 100-gradiga skalan, något bättre än riksgenomsnittet. Bäst helhetsintryck nationellt upplevs dock av patienter inom vuxenpsykiatrins öppenvård med ett rikssnitt på 75,8 på den 100-gradiga skalan, jämfört med Sörmlands resultat på 69,2.

En stor andel av de svarande anger också att tillgängligheten till vården är god. Inom samtliga vårdområden; vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri, uppger ungefär tre av fyra patienter att de har god tillgång till vården. Det handlar exempelvis om möjlighet att kunna prata med behandlande personal om oro eller ängslan kring hälsotillstånd och behandlingar.

Generellt backar resultateten inom såväl vuxenpsykiatri som barn- och ungdomspsykiatrin jämfört med mätningen 2018. Det är inget unikt för Sörmland, samma trend syns även nationellt. För rättspsykiatrisk slutenvård i Sörmland redovisas däremot ett bättre resultat än riket på samtliga mätdimensioner. Resultatet har också ett bättre resultat 2022 inom samtliga mätdimensioner jämfört med mätningen 2018.

Generellt är män mer nöjda med besöket än kvinnor och äldre är generellt mer nöjda än yngre.
Störst utmaningar finns inom områden som handlar om kontinuitet och koordinering samt information och kunskap kopplat till patientens besök, inom såväl vuxenpsykiatri som barn- och ungdomspsykiatri. Även om många patienter uttrycker att det är mycket nöjda med sina besök, finns även synpunkter om bristande kontinuitet i bemanningen och behov av ännu bättre tillgänglighet.

Här finns resultaten.

DVKP